En mottagning som inte är rättssäker har normaliserats

Statens åtagande är långtgående, kostsamma och avsikterna goda för att mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga ska vara rättssäkert och för deras bästa.

1978 infördes huvudregeln att ingen skall avlägsnas från landet utan att ha erbjudits bistånd från ett offentligt biträde och sedan 2010 gäller i princip även fritt val av offentligt biträde. Om vissa villkor uppfylls kan också tillstånd till byte av offentligt biträde ges.
Men i många fall tolkas och tillämpas de lagar som reglerar mottagningen inte som 
lagstiftaren avsett.

Biträden utses som inte för barn/ungas talan på ett professionellt sätt, tillstånd att byta olämpliga biträden ges i praktiken inte, viktig information uteblir och asylprocessen påbörjas utan en god man. 

En mottagning som inte är rättssäker är ett samhällsproblem som alla involverade myndigheter, rättsliga instanser och organisationer har ett ansvar för att komma till rätta med. 
En bra början på 2019 är att starta den processen nu för att återupprätta det förtroende för myndigheter och rättsväsendet som saknas.

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/438-barn-ungas-baesta-mottagningen-av-jamilah-och-andra-ensamkommande.html

 

 


 

 

Flertalet av de 950 barn/unga som registrerades som asylsökande under 2018 kom från Syrien
Till och med de sista december 2018 registrerades 950 ensamkommande barn/unga som asylsökande. De allra flesta kom från Syrien 141, Marocko 125,  Somalia 108, Afghanistan 100 och Eritrea 99. 
Flertalet av dem i åldern 13-15 291 och 16-17 år 396.
Av de 950 som registrerats var 249 flickor.

 

 

 


 5 000 kvotflyktingar till Sverige år 2019

Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att även under 2019 vidarebosätta 5000 personer till Sverige, i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR. (Regeringskansliet 2018-12-21)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/5-000-kvotflyktingar-till-sverige-ar-2019/

 

 


 

 

Frankrike ökar insatserna för att förhindra kanalövergångar 
De franska myndigheterna  utarbetar planer för att förhindra att personer i små båtar tar sig över till England.
2018 registrerades 71 försök att nå den engelska kusten, enligt uppgift från UNHCR, The Refugee Brief. 
På Medelhavet har 49 flyktingar/migranter efter tre veckor till havs tagits emot av Malta som den senaste tiden tagit emot omkring sammantaget 250. 
Samtliga kommer nu att tas om hand i Tyskland, Frankrike, Portugal, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Irland och likaså av Malta, uppger Europaportalen
https://www.europaportalen.se/content/migranter-fick-ga-i-land-

 

 

 


 

 

 

I andras ögon
-Att medborgarna har förtroende för rättsväsendet i allmänhet och domstolarna i synnerhet är centralt i en demokratisk rättsstat. Den yttersta konsekvensen av att förtroendet börjar svikta på bred front är rättsstatens sammanbrott., Fredrik Bohlin, rådman i Ystads tingsrätt (Domstolsverket 2018-12-21)
http://www.domstol.se/Publikationer/Rapporter/Rapport%20-%20I%20andras%20%C3%B6gon%20%5bwebb%5d.pdf

 

 

 


 

 

Alla barn/unga som registreras som asylsökande i Sverige ska få möjlighet till en ändamålsenlig utbildning

Enligt Migrationsverket har sedan i somras till och med den sista december 2018, 7754 ansökningar om tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlagts. I 5190 fall har ansökan beviljats, 2421 har fått avslag och i 143 fall har ansökan inte fullföljts. 
Hur många ärenden som inte är avgjorda av Migrationsdomstolarna är oklart liksom vad utfallet kan bli. 
De som fått avslag och har ett utvisningsbeslut som vunnit laga kraft måste lämna landet även om de väljer att överklaga men de som har ett utvisnings beslut som ännu inte vunnit laga kraft får stanna i Sverige under tiden överklagan prövas i domstol.

Under 2018 avvisades 176 ungdomar till hemlandet eller överfördes till första asylland. Ingenting talar för att det ska bli fler under 2019 då  de drygt 2400 som fått avslag troligen kommer att gå under jorden och sälla sig till de tusentals som redan lever på gator och torg utanför samhället i stället för att samverka till att utvisas. 

 

För de ungdomar som sökt sig hit för att studera och få ett arbete som leder till självförsörjning är avslaget en tragedi och för samhället en förlust då ungdomarna kunnat bidra till samhällsutvecklingen i Sverige men också i hemlandet. 
Nu kan det i stället bli så att dessa ungdomar uppgivet söker sig till, eller med hot om våld mot dem själva eller anhöriga, tvingats in i destruktiva sammanhang där det förekommer droger, kriminalitet, prostitution, människohandel eller med en oviss framtid låter sig rekryteras till vålds bejakande rörelser. 

Enligt RGMV hade tragiska följder för ungdomar och förluster för samhället kunnat undvikas om alla  ensamkommande som registreras som asylsökande i Sverige fått möjlighet till en ändamålsenlig utbildning och inom rimligt tid avsluta den oavsett Migrationsverkets beslut i asylärendet. 

 

Nya lagar 2019 inom Justitiedepartementets områden

Under 2018 har regeringen föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft vid årsskiftet 2018/2019. Ett urval av dem presenteras här. (Regeringskansliet 2018-12-28)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/12/nya-lagar-2019-inom-justitiedepartementets-omraden/

 

 


 

 

  

Svenska kvinnors juridiska ställning på 1300- och 1400-talen

En avhandling om det medeltida målsmanskapet kastar nytt ljus över relationen mellan man och hustru. Svenska kvinnors juridiska ställning på 1300- och 1400-talen var starkare än vad man i dag föreställer sig. (Nättidningen Svensk Historia 2019-01-02)
https://svenskhistoria.se/medeltidskvinnans-ju%C2%ADri%C2%ADdis%C2%ADka-rost-var-star%C2%ADka%C2%ADre-an-vi-tror/

 

 

 


 

 

Hot och våld vardag för socialsekreterare
Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Samtliga 145 socialkontor som har inspekterats har fått krav på förbättringar. Allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt förekommande, enligt rapporten. 

Det är bra att Arbetsmiljöverket undersökt arbetsmiljön inom socialtjänsten och ställt krav på förbättringar. Liknande åtgärder bör enligt RGMV genomföras vad gäller gode män till ensamkommande som helt saknar skyddsnät då ingen instans ombesörjer försäkringsfrågor eller ansvarar för arbetsmiljöfrågor. 
Att uppdraget utförs på ideell får inte innebära att säkerheten för gode män som gör en viktig samhällsinsats inte tillgodoses.

https://www.av.se/press/alla-socialkontor-fick-krav--hot-och-vald-vardag-for-socialsekreterare/
http://www.av.se/publikationer/bocker/h008.aspx.

 

 

 


 Kritiserad LSS-utredning överlämnad till regeringen

I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden förkortas LSS. (Regeringskansliet, Socialdepartementet 2019-01-10)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-201888/

 

 

 


 

 

 

Skolinspektionen beslutar om statliga åtgärder för rättelse för Botkyrka kommun

”Skolinspektionen har den 9 januari meddelat ett beslut om statliga åtgärder för rättelse. Beslutet gäller Storvretskolan i Botkyrka kommun och innebär att staten, genom Skolinspektionen, genomför åtgärder i Botkyrka kommuns skolverksamhet."  (Skolinspektionen 2019-01-09)
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/skolinspektionen-beslutar-om-statliga-atgarder-for-rattelse-for-botkyrka-kommun/

 

 

 


 

 

 

Sexuell exploatering av barn på internet En rapport från ECPAT Hotline 2018

I ECPAT Sveriges nya rapport "Sexuell exploatering av barn på internet" beskrivs en lägesbild över hur problematiken ser ut och det arbete som görs i ECPAT Hotline. Nya utmaningar rör bland annat live-streamade sexuella övergrepp på barn, sexuell utpressning av barn på internet och att kvinnliga förövare har dykt upp allt oftare de senaste 18 månaderna.
https://www.ecpat.se/uploads/161-1814_Hotline_Report_2018_06.pdf

 

 


 

 

 


Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn via nätet m.m.
Borås tingsrätt har den 9 januari 2019 haft fortsatt huvudförhandling i rubricerat mål. Tingsrätten beslutade efter avslutad huvudförhandling den 4 december 2018 - sedan rätten vid överläggning funnit att det presenterats övertygande bevisning om att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett stort antal olika former av sexuella övergrepp mot barn. (Borås tingsrätt 2019-01-09) 
http://www.borastingsratt.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=61037

 

 

 


 

 

 

Migrationsverket nådde målen 2017 och 2018 

Migrationsverket har under 2018 fattat beslut i 350 000 ärenden, vilket innebär att målen för året nåtts. Samtidigt har Migrationsverkets budget varit 800 miljoner kronor lägre än 2017 och antal medarbetare har under året minskat med 2 000. (Migrationsverket 2019-01-02)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-01-02-Migrationsverket-nadde-malen-for-2018.html

 

 


 

 

 

Välkommen som medlem  

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr.  Bli medlem nu då möjligheten att påverka förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare blir större med din medverkan.


Bli medlem

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

 

 

 


 

 

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson