Samhällets mottagande av ensamkommande barn i Norden 

”Nordens välfärdscenter startade i mars 2016 ett projekt om ensamkommande barn i Norden. Det övergripande syftet är att ta fram kunskap om hur länderna arbetar med mottagande och integration av ensamkommande i Norden. Regelverket och åtgärderna för de ensamkommande barnen varierar mellan länderna men det finns även likheter. ”(Nordens välfärdscenter  2107)

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2017/10/Samhc3a4llets20mottagande20av20ensamkommande20i20Norden.pdf

https://nordicwelfare.org/projekt/integration-norden-en-clearingcentral/

 

Bra beslut att skyddsbehövande får rätt till familje­återförening  - men en återförening är långt ifrån alltid en lycklig tilldragelse 

Under 2018 beviljade Migrationsverket i 7022 fall ansökningar från ensam kommande barn/unga eller deras  föräldrar om anknytning.

För många splittrade familjer är en återförening en glädjande tilldragelse men enligt gode män och särskilt förordnade ställföreträdare kan de drastiska förändringar i barn/ungas vardag familjens ankomst till Sverige innebär leda till allvarliga problem om samhället stöd insatser uteblir. Det förhållandet har även en studie vid Södertörns högskola uppmärksammat.  
Rätten till asyl och familjeåterförening ska värnas men det bör inte utesluta att andra alternativ än att familjen kommer till Sverige kan övervägas. I vissa fall kan som exempel umgängesresor, om det är till gagn i olika avseenden för familjen och inte minst barn/unga, vara ett sådant alternativ. 
https://www.rgmv.se/
 

 

 

Gode män ställer upp då samhället sviker
Enligt regeringsförklaringen ska även de med alternativt skyddsbehov ges lika rätt till familjeåterförening som flyktingar. För seriösa och rättrådiga gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare innebär en återförening avsevärda tidskrävande arbetsinsatser och av humanitet och pliktkänsla fortsätter man även efter det vårdnaden övergått till föräldern att hjälpa ungdomar då socialtjänsten i många fall i handling inte visar något intresse för saken.

 

 


 

 


Glöm aldrig Pela och Fadime

Fadime Şahindal mördades för 17 år sedan. I ett tal till riksdagen några månader före mordet sa hon: ”Det bör vara en självklarhet att få ha både sin familj och det liv man önskar sig. Tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen. Att ni inte blundar för dem"
http://gapf.se

 

 

 


 

 

Skäliga arvoden och ersättningar
Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämnden förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. (Advokat Linn Öst Nori, adj.ledamot RGMV. 
Öst Nori Advokatbyrå AB Solna Torg 19. Tel. 08-505 865 42)
https://www.rgmv.se/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=321'

 

 

 


 

 

 

Passivt SKL
Barn/ungas möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda och den hjälp som kan behövas kan bero på var de bor då landets kommuner tolkar och tillämpar lagstiftningen olika och inte samordnar verksamheten trots att det skulle vara möjligt.

Olikheterna kan gälla socialtjänstens insatser, hur skolan anordnar utbildning och kvaliteten på de gode män som förordnas.

Inte minst viktigt är det att landets 230 överförmyndare gemensamt verkar för bättre förutsättningar för gode män och att endast erfarna, rättrådiga och i övrigt lämpliga gode män förordnas av överförmyndarna.  
SKL bör ta ansvar för och initiativ till, att en nödvändig samverkan kommer till stånd i stället för att passivt år efter år konstatera att myndighetsutövningen inte fungerar. 

 

 

 


 

 

 

Angående svenskt medborgarskap
Har det gått längre tid än sex månader kan man utifrån från som sägs i den nya Förvaltningslagen ansöka om arv få besked i ett ärende och Migrationsverket är då skyldig att ge ett svar inom fyra veckor. www.rgmv.se

 

 


 


Överförmyndarstatistik

Enligt uppgifter från länsstyrelsen fanns det 7673 gode män för ensamkommande barn/unga 2017. I februari-mars 2019 redovisar länsstyrelsen överförmyndare statistik för 2018 som gissningsvis kommer att visa att antalet gode män för ensamkommande blir mintre än 1000.  

 

 

 


 

 

 

De kom gömda på en långtradare - nu i många fall utan boende och pengar på gator och torg
Med  en plastdunk för personliga behov en flaska vatten, något att äta och med ett hopp om ett bättre liv tar de sig  
gömda bland godset på långtradare eller ett utrymme nära vägbanan.från länder i Europas utkanter till Sverige. 

För många blir hoppet om ett bättre liv i Sverige verklighet  men för andra andra väntar ett liv på gator och torg utan boende och pengar i väntan på besked om uppehållstillstånd för gymnasiestudier  eller för att de  av olika skäl inte kan återvända till hemlandet. 
Några insatser från socialtjänsten för att hjälpa dem görs inte, men 
före detta gode män, lärare och frivilligorganisationer som Stadmissionen i Västerås som ordnat bostad åt 6 ungdomar, gör vad de kan för att förbättra situationen för ungdomarna. 

 

 

 


 

 


Migrationsverket gör inga tester i konvertitärenden

"På sociala medier cirkulerar ett test som påstås användas av Migrationsverket för att ta reda på om en asylsökande är kristen." (Migrationsverket 2019-01-18)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-01-18-Migrationsverket-gor-inga-tester-i-konvertitarenden.html 

 

 

Skärpta straff

Nu skärps straffen och icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska lättare kunna utvisas. Samtidigt ska den som utsätts för hedersrelaterad brottslighet få stärkt skydd mot avvisning.Insatser ska i högre grad kunna ges till unga utan föräldrars samtycke vid misstanke om hedersbrott. Samhället ska agera direkt vid misstanke om att personer kommer att könsstympats eller giftas bort mot sin vilja. 

(Regeringsförklaringen den 21 januari 2019)


En utredning om att ge brott med  hedersmotiv en egen brottsrubricering  ska tillsättas så snart som möjligt. Det säger nya jämställdshetsministern Åsa Lindhagen (MP) i ett uttalande till Ystads Allehanda.

 

 

 


 

 

 

En svår uppgift för ny Utbildningsminister
Anna Ekström, tidigare generaldirektör på Skolverket, Gymnasie- och kunskapslyftsminister och initialt ordf. i 2015 års skolkommission ska nu som utbildningsminister förbättra en skola som lappats och lagats i många år och där mintre än hälften av nyanlända elever i språkintroduktions program blir behöriga till ett nationellt gymnasie program. 

Enligt regeringsförklaringen  ska nu en intensiv yrkes­inriktad svenskundervisning anordnas liksom en utökad  praktik och yrkesutbildning. 
Enligt RGMV är den inriktningen bra då fler
 elever kan nå studiemålen och få en yrkes utbildning som leder till arbete i Sverige eller hemlandet. En ändamålsenlig utbildning är självklart viktig för alla elever inte minst  för dem som fått tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 
Men ivern att även de som ska utvisas eller överföras ska lära sig svenska är svår att förstå då en knagglig svenska inte är till någon nytta i Kabul, Bagdad, Theheran, Berlin eller Paris. Bättre voro att de bättrade på sitt modersmål och/eller lärde sig ett internationellt andvändbart språk. 

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/252-andamalsenlig-utbildning-for-nyanlanda.html

 

 Verksamhets- och utgiftsprognos 2019-01-17. 1600 ensamkommande barn/unga bedöms registreras som asylsökande under 2019

"Migrationsverkets bedömningar om verksamheten 2019 är oförändrade jämfört med prognosen från slutet av november 2018. Det visar den förenklade prognos som nu skickats till regeringen." (Migrationsverket 2019-01-18)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-01-17-Forenklad-prognos-lamnad-till-regeringen.html

 

 

 

 


 

 

 

Hur bestäms straffet
"Varje brott har en straffskala som anger det lägsta straffet och det högsta straffet. Fråga nummer ett blir därför att bestämma vilket brott som är aktuellt, t.ex. om gärningen ska bedömas som mord, dråp, eller grov misshandel." (Evelina Englund på Södertörns Tingsrätt 2019-01-22)

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hur-bestams-straffet/

 

 

 


 

 

 

15 procent av världens befolkning skulle emigrera

Trots massiva åtgärder från EU och övriga länder för att minska antalet migranter skulle 15 procent av världens befolkning emigrera om de fick chansen - och antalet fortsätter att stiga. Det visar en internationell Gallup undersökning. (Dagens Juridik 2019-01-22)

http://www.dagensjuridik.se/2019/01/750-miljoner-vill-emigrera-till-ett-annat-land-usa-i-topp-sverige-pa-fjortonde-plats-som-dro?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 

 

 


 

 

 

Professionella värderingar som gäller alla statsanställda 
En god förvaltningskultur handlar om de professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda. Det handlar bland annat om att känna till och följa lagarna och att förebygga korruption. Det handlar också om att utveckla en etisk kompass och en förmåga att hantera svåra situationer och dilemman. Allt detta bidrar till att skapa, upprätthålla och stärka förtroendet för staten. 
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/vardegrunden.pdf

 

 

 
Bristande helhetsperspektiv i regeringens styrning av länsstyrelserna

Regeringens styrning av länsstyrelserna saknar helhetsperspektiv och begränsar möjligheterna till långsiktig och hållbar verksamhet. Riksrevisionen uppmanar nu Regeringskansliet att förbättra samordningen av styrningen samt att skapa en mer sammanhållen finansiering. (Riksrevisionen 2019-01-22)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-01-22-bristande-helhetsperspektiv-i-regeringens-styrning-av-lansstyrelserna.html

 

 


 


Välkommen som medlem  

Medlemsavgiften, 100 kr  för 2019. Bli medlem nu då möjligheten att påverka förutsättningar och villkor för gode män och vårdnadshavare blir större ju fler vi är. 


Enkelt att bli medlem

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

 Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv@telia.com 

Org.nr.8024665518 


Styrelsemöten och länsombudsmöten 2019
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag.

 

Samordningsgrupp/styrelse

Johnny Samuelsson,f.d. god man/sfv högskoleadjunkt och företagare
Borrby, Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej@telia.com

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet
Stockholm, Uppland

Tfn 0730 238493
E-post karin.senter@stockholm.se

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer
Karlsborg-Hjo, Västra Götaland
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren@gmail.com

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut .Tierp, Uppland
Tfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva@bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald revisor i Nyköpings kommun
Tystberga, länsombud Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007@gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv
Tfn.0703166241
E-post annhelendanielsson@gmail.com
Tfn.0703166241


Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info@ostnoriadvokatbyra.com


Valberedning

Christina (Kia) Hamnö 
0176-274092, 070 6668401 
E-post christina.hamno@telia.com
 

Margareta Åhlen
070 5421684

E-post magganahlen@yahoo.seRådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Blekinge län
Bengt Winnow
E-post 
bengan.winnow(at)gmail.com
Tfn. 0708553459


Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle

E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35

Annika Sehlstedt
E-post 
annika.sehlstedt(at)gmail.com
Tfn.0708 359673 


Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


Östergötlands län
Reidun  Claesson
E-post reidun.claesso(at)gmail.com
Tfn.0705892155

 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338


Värmlands län
Thore Jansson
E-post 
thore(at)futureconsulting.se
Tfn. 0701 904593


Västernorrlands län
Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top