Advokatsamfundet säger nej till slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn
"Förslaget om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn presenterades i en utredning under 2018. Det har fått stöd av samtliga politiska partier, och enligt justitieminister Morgan Johansson kommer en proposition att presenteras i juni.Många remissinstanser, däribland Advokatsamfundet, har dock avstyrkt förslaget. Anne Ramberg påpekade i Sveriges radios Ekot idag den 1 februari att för många undantag från huvudregeln, alltså att brott preskriberas, kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen. "(Advokatsamfundet 2019-02-01)

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/650916_20181001151642.pdf


Migrationsverket pausar utbetalning till samarbetsorganisation i Afghanistan

"Migrationsverket deltar i ett projekt som ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant till sitt hemland. Efter att ha granskat fakturor som betalas till en samarbetsorganisation inom området, har Migrationsverket upptäckt brister och därför beslutat att pausa utbetalningen." (Migrationsverket 2019-02-06)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-02-06-Migrationsverket-pausar-utbetalning-till-samarbetsorganisation-i-Afghanistan.html


Försök med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare
”Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Regeringen har i dag beslutat om ett uppdrag som innebär att försöket utvidgas till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år.” (regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/forsok-med-ett-snabbforfarande-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/'


Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige
”I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige. ”(Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/tydligare-regler-for-omhandertagande-av-barn-som-inte-har-hemvist-i-sverige/


Resning i två mål som rör den s.k. gymnasielagen
Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta upp deras ansökningar igen. (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2019-02-14)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Beslut%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%2021194-18.pdfFörlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

"I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. ”(Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/02/forlangning-av-tillfalliga-lagen/


Att knäcka den organiserade brottsligheten är en av de viktigaste frågorna
”Att knäcka den organiserade brottsligheten och förhindra nyrekryteringen dit, att förstärka kampen mot terrorismen och en långsiktigt hållbar migrationspolitik – det är de tre viktigaste frågorna under mandatperioden för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.” (Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/02/att-knacka-den-organiserade-brottsligheten-ar-en-av-de-viktigaste-fragorna/


Ensamkommande har rätt till bistånd för anhöriga - kammarrätten läxar upp socialnämnd
"Den 17-åriga flyktingflickan sökte bidrag för att kunna betala ansökningsavgiften för uppehålls-tillstånd för sina mamma och syskon - men fick nej. Nu ger kammarrätten henne rätt -  "det är nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon," skriver rätten." (Dagens Juridik 19-02-12)

http://www.dagensjuridik.se/2019/02/ensamkommande-flyktingbarn-har-ratt-till-bistand-anhoriga-kammarratten-laxar-upp-socialnamnd?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Skäliga arvoden och ersättningar
"Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag." (Advokat Linn Öst Nori, adj.ledamot RGMV. Öst Nori Advokatbyrå AB Solna Torg 19. Tel. 08-505 865 42)
(I det förra nyhetsbrevet angavs en felaktig  länk till artikeln. Här kommer den riktiga.)
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/321-skaeliga-arvoden-och-ersaettningar.html


Allt fler lärare säger upp sig på grund av arbetsmiljön
"Trots skriande lärarbrist ökar antalet arbetslösa lärare för första gången på mycket länge. Ökningen var 15 procent 2018. Orsaken är att fler säger upp sig själva på grund av bristfällig arbetsmiljö."(Lärarnas tidning 2019-02-14)

"En enkät på en skola i Sjöbo visar att nästan alla lärare blivit påhoppade verbalt och hälften fysiskt det senaste året och 83 procent av de svarande vill byta arbetsplats." (Ystads Allehanda 2019-02-14)
https://lararnastidning.se/allt-fler-larare-sager-upp-sig-pa-grund-av-arbetsmiljon/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=86a4b45f90-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_14_01_47&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-86a4b45f90-493409341

http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/stressen-gor-lararna-sjuka-manga-vill-soka-sig-fran-farsingaskolan/


Så kan Sverige förbättra utlandsfödda elevers skolresultat
"OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en granskning av Sveriges politik för integration av utlandsfödda elever i grund- och gymnasieskolan. I en ny rapport riktas 20 rekommendationer till Sverige inom områdena det fria skolvalet, undervisnings kapacitet, språkträning samt ledarskap för mångfald." (Regerings kansliet 2019-02-01)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/sa-kan-sverige-forbattra-utlandsfodda-elevers-skolresultat/


Civicio Zero och A28

I den eviga staden Rom, i ett oansenligt område utmed järnvägen ligger Cevicio Zero, ett dagcenter för gatubarn och papperslösa i åldern 12 till 18 år. Dagcentret drivs av bland annat Save the Children Italien och finns även i Milano, Turin och Catania. Här finns duschar, tvättmaskiner, möjlighet att få kläder, mat och hjälp i asylärenden och sociala frågor.  Save the Children  driver också natthärbärget A 28 i Rom.

Rädda Barnen i Sverige, som arbetar för de barn/unga  som har det svårt, kan kanske inspireras av systerorganisationen i Italien och också starta dagcenter och natt-härbärgen för de tusentals ungdomar som lever i hopplöshet i det svenska samhället.
https://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/419-civicio-zero-och-a-28 …

                                                                                                                     


Gymnasiekommissionen - framtidens gymnasieskola

"Gymnasiekommissionen definierar tre mål och tio förslag som syftar till att förbättra gymnasieskolan och bättre förbereda elever, lärare, rektorer och skoladministration för framtiden.
De tre huvudmålen som ska uppnås till 2030 är:  
1.Sverige ska vara bland de tre främsta länderna i OECD:s mätningar av gymnasieelevernas kunskapsnivåer.
2.Kunskapsförmedlingen i gymnasieskolan ska hålla samma kvalitet över hela landet.
3.Andelen gymnasieelever som läser gymnasiala yrkesutbildningar ska öka jämfört med dagens 36 procent så att fördelningen bättre återspeglar arbetsmarknadens behov." (Svenskt Näringsliv 2019-02-02)     
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-grund-och-gymnasiet/gymnasiekommissionens-slutrapport-presenteras_728688.html   

Bli medlem

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!


Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:  www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top