Advokatsamfundet säger nej till slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn
"Förslaget om att avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn presenterades i en utredning under 2018. Det har fått stöd av samtliga politiska partier, och enligt justitieminister Morgan Johansson kommer en proposition att presenteras i juni.Många remissinstanser, däribland Advokatsamfundet, har dock avstyrkt förslaget. Anne Ramberg påpekade i Sveriges radios Ekot idag den 1 februari att för många undantag från huvudregeln, alltså att brott preskriberas, kan leda till oklarheter och misstag vid den praktiska tillämpningen. "(Advokatsamfundet 2019-02-01)

https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/650916_20181001151642.pdf


Migrationsverket pausar utbetalning till samarbetsorganisation i Afghanistan

"Migrationsverket deltar i ett projekt som ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant till sitt hemland. Efter att ha granskat fakturor som betalas till en samarbetsorganisation inom området, har Migrationsverket upptäckt brister och därför beslutat att pausa utbetalningen." (Migrationsverket 2019-02-06)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-02-06-Migrationsverket-pausar-utbetalning-till-samarbetsorganisation-i-Afghanistan.html


Försök med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare
”Sedan januari 2018 pågår i norra Stockholm en försöksverksamhet för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Regeringen har i dag beslutat om ett uppdrag som innebär att försöket utvidgas till att också omfatta unga lagöverträdare under 18 år.” (regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/forsok-med-ett-snabbforfarande-i-brottmal-for-unga-lagovertradare/'


Tydligare regler för omhändertagande av barn som inte har hemvist i Sverige
”I en ny lagrådsremiss föreslås det att socialnämnden ska få omedelbart omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt LVU. Typiskt sett rör det sig om fall då barn inte har hemvist i Sverige. ”(Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/02/tydligare-regler-for-omhandertagande-av-barn-som-inte-har-hemvist-i-sverige/


Resning i två mål som rör den s.k. gymnasielagen
Två personer som nekats uppehållstillstånd enligt den s.k. gymnasielagen har beviljats resning av Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolen måste nu ta upp deras ansökningar igen. (Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2019-02-14)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Beslut%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%2021194-18.pdfFörlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (utkast till lagrådsremiss)

"I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021 med ändringen att alternativt skyddsbehövande ges samma möjligheter till familjeåterförening som flyktingar. ”(Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/02/forlangning-av-tillfalliga-lagen/


Att knäcka den organiserade brottsligheten är en av de viktigaste frågorna
”Att knäcka den organiserade brottsligheten och förhindra nyrekryteringen dit, att förstärka kampen mot terrorismen och en långsiktigt hållbar migrationspolitik – det är de tre viktigaste frågorna under mandatperioden för justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.” (Regeringskansliet 2019-02-14)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/02/att-knacka-den-organiserade-brottsligheten-ar-en-av-de-viktigaste-fragorna/


Ensamkommande har rätt till bistånd för anhöriga - kammarrätten läxar upp socialnämnd
"Den 17-åriga flyktingflickan sökte bidrag för att kunna betala ansökningsavgiften för uppehålls-tillstånd för sina mamma och syskon - men fick nej. Nu ger kammarrätten henne rätt -  "det är nödvändigt för att flickan ska uppnå en skälig levnadsnivå att hon återförenas med sin mamma och sina syskon," skriver rätten." (Dagens Juridik 19-02-12)

http://www.dagensjuridik.se/2019/02/ensamkommande-flyktingbarn-har-ratt-till-bistand-anhoriga-kammarratten-laxar-upp-socialnamnd?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


Skäliga arvoden och ersättningar
"Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag." (Advokat Linn Öst Nori, adj.ledamot RGMV. Öst Nori Advokatbyrå AB Solna Torg 19. Tel. 08-505 865 42)
(I det förra nyhetsbrevet angavs en felaktig  länk till artikeln. Här kommer den riktiga.)
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/321-skaeliga-arvoden-och-ersaettningar.html


Allt fler lärare säger upp sig på grund av arbetsmiljön
"Trots skriande lärarbrist ökar antalet arbetslösa lärare för första gången på mycket länge. Ökningen var 15 procent 2018. Orsaken är att fler säger upp sig själva på grund av bristfällig arbetsmiljö."(Lärarnas tidning 2019-02-14)

"En enkät på en skola i Sjöbo visar att nästan alla lärare blivit påhoppade verbalt och hälften fysiskt det senaste året och 83 procent av de svarande vill byta arbetsplats." (Ystads Allehanda 2019-02-14)
https://lararnastidning.se/allt-fler-larare-sager-upp-sig-pa-grund-av-arbetsmiljon/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=86a4b45f90-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_14_01_47&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-86a4b45f90-493409341

http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/stressen-gor-lararna-sjuka-manga-vill-soka-sig-fran-farsingaskolan/


Så kan Sverige förbättra utlandsfödda elevers skolresultat
"OECD har på uppdrag av regeringen genomfört en granskning av Sveriges politik för integration av utlandsfödda elever i grund- och gymnasieskolan. I en ny rapport riktas 20 rekommendationer till Sverige inom områdena det fria skolvalet, undervisnings kapacitet, språkträning samt ledarskap för mångfald." (Regerings kansliet 2019-02-01)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/01/sa-kan-sverige-forbattra-utlandsfodda-elevers-skolresultat/


Civicio Zero och A28

I den eviga staden Rom, i ett oansenligt område utmed järnvägen ligger Cevicio Zero, ett dagcenter för gatubarn och papperslösa i åldern 12 till 18 år. Dagcentret drivs av bland annat Save the Children Italien och finns även i Milano, Turin och Catania. Här finns duschar, tvättmaskiner, möjlighet att få kläder, mat och hjälp i asylärenden och sociala frågor.  Save the Children  driver också natthärbärget A 28 i Rom.

Rädda Barnen i Sverige, som arbetar för de barn/unga  som har det svårt, kan kanske inspireras av systerorganisationen i Italien och också starta dagcenter och natt-härbärgen för de tusentals ungdomar som lever i hopplöshet i det svenska samhället.
https://www.godmanakuten.se/index.php/aktuellt/419-civicio-zero-och-a-28 …

                                                                                                                     


Gymnasiekommissionen - framtidens gymnasieskola

"Gymnasiekommissionen definierar tre mål och tio förslag som syftar till att förbättra gymnasieskolan och bättre förbereda elever, lärare, rektorer och skoladministration för framtiden.
De tre huvudmålen som ska uppnås till 2030 är:  
1.Sverige ska vara bland de tre främsta länderna i OECD:s mätningar av gymnasieelevernas kunskapsnivåer.
2.Kunskapsförmedlingen i gymnasieskolan ska hålla samma kvalitet över hela landet.
3.Andelen gymnasieelever som läser gymnasiala yrkesutbildningar ska öka jämfört med dagens 36 procent så att fördelningen bättre återspeglar arbetsmarknadens behov." (Svenskt Näringsliv 2019-02-02)     
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvalitet-i-grund-och-gymnasiet/gymnasiekommissionens-slutrapport-presenteras_728688.html   

Bli medlem

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!


Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:  www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson