Grattis alla ungdomar till examen men ni borde varit betydligt fler!

Det kallades mogenhetsexamen från 1878 till 1905 då det blev studentexamen som i sin tur togs bort 1968 och fyrtio år senare kom tillbaka under namnet gymnasieexamen. 
Grattis alla ungdomar för att ni klarat studierna men ni kunde varit betydligt fler om utbildningen varit likvärdig och ändamålsenlig.
Skydd mot tvångsäktenskap och könsstympning - gode män /vårdnads havare måste vara extra vaksamma
Den 28 maj gick remisstiden ut för synpunkter på utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv, ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet” (SOU 2018:69). Utredaren föreslår bland annat att socialnämnden snabbt kan besluta om tillfälligt utreseförbud. 
I avvaktan på ett bättre lagstöd för att  förhindra att flickor  förs utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad har gode män och vårdnadshavare anledning att vara  vaksamma inför sommaren. För rådgivning i frågan kan Länsstyrelsen eller det  Nationella kompetensteamet kontaktas:  
010-223 57 60.

Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/08/sou-201869/
http://www.hedersfortryck.se/kompetensteamet/
http://www.hedersfortryck.se/

 


Jämställdhetsmyndigheten
"Jämställdhetsmyndigheten ska bland annat främja förebyggande insatser samt synliggöra och motverka hedersrelaterat våld och förtryck med inriktning på nationell kunskapsutveckling och strategiska övergripande frågor."
www.jamstalldhetsmyndigheten.se”Hedersrelaterat” våld och förtryck. Vad menas? Och vad görs?

"Det som brukar kallas för hedersrelaterat våld och förtryck är något som har fått stor uppmärksamhet i Sverige under senare år. Företeelsen uppmärksammades under senare hälften av 1990-talet till följd av ett antal hedersrelaterade mord." (Domarbloggen Erica Hemtke på Södertörns Tingsrätt 2019-03-19)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/hedersrelaterat-vald-och-fortryck-vad-menas-och-vad-gors/


Färre asylsökande barn/unga, kortare handläggningstider och 6836 beviljade uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Till och med maj 2019 har 87 ensamkommande flickor och 268 pojkar registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 16-17 år och från Syrien (66), Marocko (55), Somalia (42), Afghanistan  (35) och Irak (17). Under samma period 2018 registrerades 417 ensamkomande. Handl....
www.rgmv.se


 

Migrationsverket bör pröva och besluta om  umgängesresor

Under 2018 beviljade Migrationsverket i 7022 fall ansökningar från ensam kommande barn/unga eller syskon/föräldrar om anknytning och i år har fram till 2019-06-01, 1582 sådana ansökningar bifallits.  

Men att familjen kommer hit är inte alltid det bästa för sonen eller dottern och inte heller för föräldrarna. 
Familjer som vill återförenas bör förutom möjligheten att söka uppehållstillstånd alternativ i stället kunna ansöka om umgängesresor om omständigheterna medger det och önskemålet finns.
https://www.rgmv.se/9-rgmv/469-olika-aspekter-pa-familjeanknytning.html

 


 

En studie om familjeåterförening

”Man måste bli allt – man måste vara mamma, pappa, syskon, man”: En fenomenologisk studie om familjeåterförening för ensamkommande barn i Sverige
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/414-studie-om-familjeaterfoerening-i-sverige

 


 

Ensamkommande tvingas sluta skolan när familjen kommer

Föräldrarna har i regel behov av stöd och hjälp vid ankomsten till Sverige och bosättningskommunen har det yttersta ansvaret för att det behovet tillgodoses. (2 a kap. 1 § Socialtjänstlagen) 

Men i stället för att till exempel tillhandahålla en kontaktperson som hjälper föräldrar med myndighetskontakter, ansökningar och registreringar läggs ansvaret på sonen eller dottern som då tvingas sluta skolan för att  hjälpa familjen.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/418-alternativ-till-att-familjen-kommer-till-sverige

 


 

Barnrätt, vad är det?

Barnrätt kan beskrivas som all juridik som på något sätt hanterar och reglerar barns livsvillkor, inklusive barns rättigheter så som de kommer till uttryck i exempelvis FN:s barnkonvention. (Juridiska institutionen. Stockholms universitet 2019-05-07
https://www.jurfak.su.se/barnrattscentrum/om-oss/vad-%C3%A4r-barnr%C3%A4tt


Forte på Järvaveckan 2019 

Hot, våld och trakasserier i skolan blir allt vanligare. Vilka konsekvenser får den tuffare skolmiljön för lärare och elever? Och vilka insatser behövs för att skapa en tryggare skola? 
De frågorna tar Forte upp på Järva veckan 15 juni 17:30 – 18:30 Spånga IP.
(Forte 2019-06-04)
https://forte.se/evenemang/jarvaveckan-2019-hot-vald-och-trakasserier-i-skolan/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


 

Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I dessa områden finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande framtidstro såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång. Nationella operativa avdelningen. (Polisen 2019-06-04)

https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/utsatta-omraden-social-ordning-kriminell-struktur-och-utmaningar-for-polisen-2017.pdf
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/vi-maste-stoppa-atervaxten/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 Att hjälpa en nödställd – vad finns det för skyldigheter?

En person kan inte hållas straffrättsligt ansvarig för att den t.ex. inte hjälper en person som håller på att drunkna eller ringer polisen när det är ett pågående inbrott i grannens hus." (Domarbloggen, Lars Wallinder på Södertörns Tingsrätt  2019-05-28)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/att-hjalpa-en-nodstalld-vad-finns-det-for-skyldigheter/

 Ökat intresse för lärlingsutbildning
För många ungdomar inte minst nyanlända är en lärlingsutbildning ett bra alternativ  tillden teoretiska utbildning som erbjuds och alldeles för många inte klarar av. Enligt Skolverket har 144 kommuner och fristående skolor ansökt om statsbidrag för över 13300 elever i gymnasial lärlingsutbildning som syftar 
till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kunskaper inom yrkesområdet. 

https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-05-15-okat-intresse-for-statsbidrag-till-larlingsutbildning

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-gymnasieniva/anordna-utbidlning-gymn/larlingscentrum-starta-larlingsutbildning


 

Katastrof att skrota plåtslagarutbildning

"Hur planerar politikerna i Stockholms stad att hålla uppe byggtakten och bevara de byggnader som finns utan kompetent arbetskraft? Låt inte fler skolor lägga ner sina plåtslageriutbildningar." (Källa Svenska Dagbladet)
https://www.svd.se/katastrof-att-skrota-platslagarutbildningEvakuerades från Tripoli
Omfattande strider och tunga beskjutning i Tripoli har tvingat över 80000 innevånare att lämna staden och för flyktingar och migranter är situationen allvarlig.
I samarbete med libyska och italienska myndigheter evakuerade UNHCR 149 flyktingar och migranter varav 65 mindre barn och tonåringar från Tripoli till Rom där de fick medicinsk hjälp och behandling för undernäring. 
Flertalet medborgare i Eritrea, Somalia, Sudan och Etiopien. 
(UNHCR 30 May 2019)


 

Sexuella övergrepp mot barn
Cirka 20 procent av alla barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Rädda Barnen har samlat svaren på de vanligaste frågorna om sexuella övergrepp mot barn. (Rädda Barnen)
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/sexuella-overgrepp-mot-barn/

 


 

En förbättrad samordning av tillsynen och tillsynsvägledningen inom överförmyndare området

Sju länsstyrelser utövar tillsyn över Sveriges 230 överförmyndar myndigheter. Dessa länsstyrelser ska även vägleda överförmyndarna i deras tillsyn av gode män och förvaltare. Statskontoret har utvärderat hur länsstyrelsernas samordning med varandra fungerar. (Statskontoret 2019-04-30)
Det finns, enligt RGMV,  skäl för regeringen att överväga alternativ till den nuvarande ordningen och inrätta en fristående myndighet/organisation som åläggs ansvaret för myndighetsutövning och tillsyn vad avser ärenden som rör ensamkommande  barn och unga. 

http://www.statskontoret.se/nyheter/en-forbattrad-samordning-av-tillsynen-och-tillsynsvagledningen-inom-overformyndaromradet/

https://www.rgmv.se/9-rgmv/337-skrivelse-till-justitieminister-morgan-johansson-och-migrations.html Riksrevisionen granskar statens insatser för att förhindra och förebygga sociala problem i utsatta områden

"Trots långvariga och omfattande statliga insatser fortsätter den ekonomiska och sociala segregationen att öka i Sverige. Riksrevisionen granskar nu hur väl statens insatser för att motverka och förebygga problem i socialt utsatta områden fungerar. Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2020."(Riksrevisionen 2019-05-10)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-05-10-riksrevisionen-granskar-statens-insatser-for-att-forhindra-och-forebygga-sociala-problem-i-utsatta-omraden.html


 

Resultat, kostnader och effektivitet i återvändande verksamheten
Riksrevisionen genomför just nu en granskning av resultat, kostnader och effektivitet i återvändande verksamheten. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2019. (Riksrevisionen 2019-04-03)
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/resultat-kostnader-och-effektivitet-i-atervandandeverksamheten.html

 


 

Rapport pekar på angelägna forskningsbehov i socialtjänsten
Hur kan socialtjänstens insatser bättre följas upp? Och vilka effekter får digitaliseringen på socialtjänstens arbete? Det är några av de frågor som landets socialchefer och brukar- och intresseorganisationer vill se mer forskning kring. Det visar en undersökning som Forte och SBU genomfört. (Forte 2019-03-26)
https://forte.se/nyhet/ny-rapport-pekar-pa-angelagna-forskningsbehov-socialtjansten/


Kritik mot kommuner för handläggningen av ärenden om anordnande av godmanskap

Vid en inspektion av Eskilstuna tingsrätt uppmärksammade JO ett antal ärenden om anordnande av godmanskap enligt föräldrabalken. Ärendena har nu granskats av JO. Granskningen redovisas i beslutet och resulterar i att Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs kommuner får kritik för sin långsamma hantering av ärendena. (JO 2019-05-08)

http://www.jo.se/PageFiles/13240/893-2018.pdf”Tillfällig” placering av ensamkommande varade i över ett år

"En kommunal nämnd kritiseras av Justitieombudsmannen, JO, för sin hantering av två ensamkommande barn. JO slår ned på att nämnden ”tillfälligt” placerat barnen hos en släkting till barnen – en placering som varade i mer än ett år, samtidigt som någon familjehemsutredning inte genomfördes." (Dagens Juridik 2019-06-04)
https://www.dagensjuridik.se/aktuella-rattsfall/tillfallig-placering-av-ensam-kommande-varade-i-over-ett-ar/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 


 

Nu gör vi sommaruppehåll. Nästa nyhetsbrev kommer i augusti men viss information kommer i vanlig ordning finnas på:

 www.godmanakuten.se och www.rgmv.se