Pappersjobb tar barnpsykologers tid

Skillnaderna mellan hur många besök barn- och ungdomspsykiatrin tar emot med är stora i landets olika regioner. På Gotland tar personalen emot mer än dubbelt så många besök som i Värmland. (Dagens medicin 2019-08-08)
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/08/pappersjobb-tar-barnpsykologers-tid/


 

Regeringen ser över Beos roll

”Kritikstormen mot Barn- och elevombudet får nu regeringen att se över Beos uppdrag. Därmed går man Roger Haddad lite till mötes. Bland annat ska gränsdragningen mellan Beo och Skolinspektionen ses över, säger Anna Ekström till Dagens Nyheter.

 

Nu träder också Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen, in i den aktuella debatten om Beo. Frågan om dess vara eller inte, har diskuterats mycket under sommaren. I våras intervjuades Beo, Caroline Dyrefors Grufman i Skolledaren om den växande kritiken. Mest högljudd för att avskaffa Beo har utbildningsutskottets vice ordförande Roger Haddad, L, varit.” (Sveriges Skolledarförbund, Nyhetsbrev 2019-08-30)


 

 

Statistik ensamkommande barn/unga 

Fram till 8 augusti har under året 483 ensamkommande barn/unga varav 127 flickor sökt asyl i Sverige. Flertalet (293) av dem i i åldern 13 till 18 år och från Syrien (80) Marocko (65) Somalia (64) Afghanistan (53) samt Irak (27). 382 ärenden har avgjorts. Läs mer.
www.rgmv.se


Barn/unga som uteblir från skola – Information från Skatteverket 
Skatteverket tar varje vecka emot en stor mängd meddelanden från kommuner och skolor om barn som uteblivit från skola och som inte går att lokalisera. Det är viktigt att Skatteverket kan göra så ändamålsenliga utredningar som möjligt av dessa ärenden så att folkbokföringsregistret blir korrekt. (Skatteverket)
https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=428172&userid=86454676&linkid=34922575&readid=ED973933038C&test=&umailid=3737310058
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford

 


 

Kritik
Jo riktar kritik mot lagmän vid tingsrätter, barn- och utbildningsnämnder i flera kommuner, Statens institutions styrelse, Göteborgs stad och Partille kommun. och av Riksrevisionen årliga rapport 2019 framgår att man långt ifrån är nöjd med hur landet sköts det är inte heller Statskontoret som redovisar en del kritiska synpunkter.
http://www.jo.se/
https://www.riksrevisionen.se/download/18.afae46e16af95de60e19457/1559041550172/%C3%85RA_2019_ANPASSAD.pdf
http://www.statskontoret.se/

 


 

 

Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
RGMV har stora förväntningar på den översyn av socialtjänstlagen som nu pågår och att översynen leder till ändamålsenliga, långsiktiga och hållbara förändringar och en i alla avseenden fungerande socialtjänst.Direktiven (dir. 2017:39) är omfattande. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020. (Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/07/tillaggsdirektiv-till-utredningen-framtidens-socialtjanst-s-201703/Etiska dilemman och risker

Inom socialt arbete uppkommer en rad situationer som medför etiska dilemman Dessa ingår ofta i socialarbetarnas självförståelse och finns i olika varianter i olika verksamheter på olika nivåer.

Risken att en omhändertagande attityd – som kanske tycks nödvändig – leder till en förlust av en persons initiativförmåga och känsla av värdighet. (Akademikerförbundet.SSR.)
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_i_socialt_arbete.pdf

 Myndigheter går samman mot unga penning- och styrelsemålvakter

– Vi har sett att unga lätt dras in i den här oseriösa verksamheten. Konsekvenserna kan bli större än vad man kan ana. Risken är att man själv får skulder och får svårt att låna pengar eller få sitt första hyreskontrakt, säger Johannes Paulson, verksamhetsutvecklare på Kronofogden. (Kronofogdemyndigheten 2019-05-13)
https://www.kronofogden.se/79542.html

 Reglerad invandring

Då Sveriges riksdag har bestämt att invandringen inte skall vara fri utan reglerad innebär det, att barn/unga efter Migrationsverkets och i förekommande fall rättsliga instansers prövning enligt gällande lagstiftning får uppehållstillstånd eller ska utvisas alternativt enligt vad som anges i Dublin förordningen överföras. Uppdraget handlar därför i många fall om att förbereda och underlätta ett  återvändande till hemlandet eller första asylland likaväl som att planera för en framtid i det svenska samhället.


 

Aktuellt från Justitiedepartementet

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté får i uppdrag att utreda den framtida svenska migrationspolitiken och presenterat nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika, ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation och nya åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet och sprängningar. (Regeringskansliet 2019

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/parlamentarisk-kommitte-ska-utreda-migrationspolitiken/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/nya-atgarder-for-att-skarpa-arbetet-mot-narkotika/

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/05/ett-sarskilt-straffansvar-for-samrore-med-en-terroristorganisation-utkast-till-lagradsremiss/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-presenterar-nya-atgarder-mot-skjutvapenvaldet-och-sprangningarna/

 


 

Uppdraget att transportera desperata och ofta förtvivlade människor

”Men när vi kommer till Migrationsverkets förvar i Märsta den här onsdagen så vill den 24-årige mannen, som fått avslag på sin asylansökan, inte komma och hälsa. Än mindre vill han följa med till Marocko.” (Kriminalvården 2019-08-07)
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2019/augusti/med-varlden-som-arbetsfalt/
utm_campaign=newspost&utm_source=subscriptionletter&utm_medium=email&utm_content=readmore


 

Fler söker asyl i EU - men många får avslag
Närmare 340 000 asylansökningar lämnades in till EU-länderna, Norge och Schweiz under första halvåret 2019. Det är en ökning med tio procent jämfört med samma period förra året. De största grupperna sökande kommer från Syrien, Afghanistan och Venezuela. Under samma period behandlades närmare 280 000 asylansökningar i första instans med avslag för majoriteten och asyl beviljandes i 34 procent av fallen, meddelar EU:s asylbyrå (Europaportalen 08-12-2019)
måndagen.
https://www.europaportalen.se/content/fler-soker-asyl-manga-far-avslag


Resultat, kostnader och effektivitet i återvändandeverksamheten

”Riksrevisionen genomför just nu en granskning av resultat, kostnader och effektivitet i återvändandeverksamheten. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2019. Riksrevisionen avser även att granska om utredningsrutinerna vid Migrationsverket och utlandsmyndigheterna säkerställer att anknytningsärenden handläggs likvärdigt och att beslutsunderlagen håller hög kvalitet. ”(Riksrevisionen 04-03-19, 06-18-19)
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/resultat-kostnader-och-effektivitet-i
atervandandeverksamheten.html
https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/inledda-granskningar/utredningsrutiner-i-anknytningsarenden.htmlYrkes-VM i Kazan, silver och brons
Yrkes-VM, WorldSkills Competition – är världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 22 år, och Sverige representeras av Yrkeslandslaget. Det är en spektakulär tävling och uppvisning av olika yrken. Över 1 200 unga yrkesverksamma från ca 70 länder tävlar i över 50 olika yrkesgrenar under de fyra tävlingsdagarna. ( WorldSkills Sweden)
Totalt blev det ett silver, tre brons och sex Medallion for Excellence till det svenska Yrkeslandslaget.
https://news.cision.com/se/worldskills-sweden/r/silver-och-tre-brons-vid-yrkes-vm-i-kazan,c2889930

 Unga som varken arbetar eller studerar – en strategi utan strategiskt innehåll

”År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp.” (Statskontoret 2019-06-14)
http://www.statskontoret.se/nyheter/unga-som-varken-arbetar-eller-studerar--en-strategi-utan-strategiskt-innehall/


Avgjorda anknytningsärenden
Sedan 1 januari 2018 fram till början av augusti 2019 har 3296 ansökningar, exklusive de som är inkomna på en utlandsmyndighet och som ännu handläggs där, från föräldrar och 1331 från en son eller dotter om anknytning bifallits. 
Förutom de 4627 barn/unga som som nu kan återförenas med sina familjer i Sverige gör  Migrationsverkets bedömningen  att ytterligare 5100 kan göra det under 2019 och  därefter ytterligare 15000 under perioden 2020-2022. (Källa Migrationsverket 2019-07-19)Umgängesresor
24000 barn/unga som kommit hit som ensamkommande kan under de närmaste åren 2019-2022 återförenas med sina familjer, vilket är bra. Men då det innebär att uppskattningsvis mellan 150000-200000 familjemedlemmar flyttar hit innebär det stora påfrestningarf på berörda myndigheter och  kostnader för samhället. 
Som RGMV framhållit i olika sammanhang  kan det i många fall vara en bättre lösning att  sonen eller dottern reser till föräldrarna vilket i viss omfattning redan förekommer idag. 
https://www.rgmv.se/9-rgmv/469-olika-aspekter-pa-familjeanknytning.html

 


Försörjningskravet vid anhöriginvandring. Dom från Migrationsöverdomstolen
Kan en anknytningsperson som haft flera tidsbegränsade anställningar hos samma 
arbetsgivare och som härutöver är medlem i en arbetslöshetskassa anses uppfylla 
försörjningskravet.
(Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2019-08-29)
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/UM1607018.pdf

 Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan
I veckan presenterades den första bilagan till Långtidsutredningen 2019 – Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan. (Regeringskansliet 2019-08-29)
https://www.regeringen.se/4a5045/contentassets/23c13d7ae0ef48e4bed43b68917573d3/jamlikhet-i-mojligheter-och-utfall-i-den-svenska-skolan-sou-201940.pdf

  Välkommen som medlem  

Bli medlem nu och bidra till att medborgare även fortsättningsvis kan förordnas som gode män för ensamkommande barn/unga och att förutsättningar och villkor blir  bra och rimliga.
Oavsett om du är eller  har varit god man för ensamkommande barn/unga eller på annat sätt varit eller är engagerad kring ensamkommande är ditt bidrag betydelsefullt.  Välkommen som medlem.


Enkelt att bli medlem

 

1. Betala med bankgiro 869-5900

Betalningen, 100 kr sker på samma sätt som när en vanlig räkning betalas men på raden OCR-nummer/meddelande skriver du ditt  namn och E-postadress. 

...eller SWISH nr: 1232638740

 Som meddelande, skriv ditt namn och E-postadress.Välkommen som medlem!

Kontakt/information 


Talespersoner 

P-O Nygren 0702 372910 

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johnny Samuelsson 0704820410  
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Nyhetsbrev 

Johnny Samuelsson  mobil 0704 820410, Karin Senter 

  

Länsombud, rådgivning:www.rgmv.se 

Hemsida: www.rgmv.se  

Facebook: RGMV, Twitter: RGMV   

  

Medlemskap och prenumeration: www.rgmv.se 

Ansvarig utgivare: Johnny Samuelsson 

Redaktör:  Johnny Samuelsson

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top