Socialstyrelsen har utvärderat stödboenden
De allra flesta kommuner/stadsdelar har barn och unga placerade i stödboende, en placeringsform som infördes 2016. 
5 361 barn och unga placerades i stödboende 2018, 4 602 pojkar och 759 flickor (14 procent).

Bakgrunden till införandet av stödboenden var behovet av en boendeform för barn och unga som inte har sådana behov av vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i HVB. (Socialstyrelsen 2019-11-05)
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2019-10-6438.pdf?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 


 

I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor

Kampen mot det grova våldet och nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer ska intensifieras och i ett 34-punkts program presenterar regeringen förslag på åtgärder mot gängkriminaliteten (Regeringskansliet 2018-10-22)
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/09/regeringen-foreslar-ytterligare-atgarder-mot-gangkriminaliteten/


Överförmyndarnämnden i Perstorp polisanmälde socialförvaltningen 

Socialsekreterare ska ha hotat en god man med att inte skulle få fler uppdrag om hon inte samarbetade kring en familjehems placering av ensamkommande barn. Det föranledde överförmyndarnämnden att göra en polisanmälan där det också framgår att den gode mannen utsatts för andra påtryckningar. (Sveriges Radio P4 Kristianstad 2019-10-17)
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=101&grupp=32149&artikel=7322549
https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/101/65f8ade5-f98f-46f6-a38a-d5dea2b6bd88.pdf

 


 

Sveriges bästa skolkommuner 2019 

Flera Värmlandskommuner hamnar högt upp på listan när Lärarförbundet presenterar sin årliga rankning över Sveriges bästa skolkommuner. ”(Lärarnas tidning 2019-10-16)
 https://lararnastidning.se/


 

Gymnasielagen

De 7478 ungdomar som  beviljats tillfälliga uppehållstillstånd far i många fall illa när berättigad hjälp från samhället uteblir då kommuner inte tillämpar eller förstår regelverket kring gymnasielagen. Det är till ringa tröst och liten hjälp i deras vardag att regeringen utreder en ny asylmöjlighet "humanitär skyddsgrund" och att SKL uppmanar till analys och översyn av den så kallade gymnasielagen.
Räddningen för ungdomarna är deras tidigare gode män, ideella föreningar och kyrkliga organisationer som hjälper till med pengar och boende. Särbehandling i stället för likvärdighet ger en bättre  anpassad utbildning för nyanlända 

Många skolbänkar står tomma idag beroende på ett oklart regelverk kring gymnasielagen och på grund av den till behov och förutsättningar dåligt anpassade utbildning som erbjuds  nyanlända elever.  
De senaste tio åren visar statistik från Skolverket och SCB att mindre än hälften av de nyanlända eleverna når målen. 

Regeringen och SKL, Sveriges största arbetsgivar- och intresseorganisation borde ägna även det förhållandet uppmärksamhet och överväga fördelarna med att särbehandla 
äldre nyanlända elever och anordna en yrkes-hantverksutbildning där undervisningen sker på deras hemspråk men parallellt med undervisning i svenska.
https://skl.se/download/18.7fdee1ba16dcb4999d673d2d/1571319912208/Skrivelse%20

Gymnasielagen%20fr%C3%A5n%20SKL.pdf


Organisationen Sveriges unga muslimer ska återbetala statsbidrag
Sveriges unga muslimer ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag. Orsaken är att organisationen har brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i en ny dom. (Kammarrätten i Stockholm 2019-10-31)
https://www.domstol.se/nyheter/2019/10/Organisationen-sveriges-unga-muslimer-ska-aterbetala-statsbidrag/

 


 

EBO placeringar av ensamkommande barn

Oavsett om ensamkommande barn/unga anger en släkting eller annan anknytning finns det enligt RGMV med beaktande av för-och nackdelar anledning att vara mycket restriktiv med EBO placeringar. Gode män har erfarenhet av att anhöriga ofta inte har tillräcklig kännedom om det svenska samhället och inte kan prata eller skriva svenska. Det kan även finnas ett intresse att fostra barn/unga enligt hemlandets seder och bruk. 
Därtill kommer att de prövningar socialtjänsten är ålagda att göra enligt i 6 kap. 6 § socialtjänstlagen inte alltid är tillförlitliga, sker först i efterhand eller inte alls.

https://www.rgmv.se/9-rgmv/422-skrivelse-mottagandeutredningen.htmlEtt socialt hållbart eget boende för asylsökande

"I propositionen 2019/20:10 föreslås att asylsökandes möjligheter att bo i eget boende ska begränsas i vissa områden. 

Friheten för asylsökande att fritt få bestämma bostadsort och bl.a. det faktum att asylsökande som väljer att ordna boende på egen hand ofta blir inneboende hos släktingar eller bekanta (s.k. värdfamiljer) har lett till att fördelningen av asylsökande som bor i eget boende är koncentrerad till ett mindre antal kommuner och att det har utvecklats särskilda områden dit asylsökande söker sig." (Justitiedepartementet 2019-09-24)

https://www.regeringen.se/4a7306/contentassets/c5b80330e1424e4ba8e6f7eb4143abd5/ett-socialt-hallbart-eget-boende-for-asylsokande-20192010

 4,9 miljarder för att öka jämlikheten i skolan – stärkt likvärdighet i svenska skolor

För att höja kunskaperna och stärka jämlikheten får Sveriges skolor dela på 4,9 miljarder kronor nästa år. Mest pengar per elev går till Högsby, Flen och Hällefors kommun.(Utbildningsdepartementet 2019-09-25)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/09/49-miljarder-for-att-oka-jamlikheten-i-skolan--sa-fordelas-pengarna/

 


 

När kärleken är en dödsfälla

I Afghanistan är homosexualitet förbjudet. Kommer det fram att man har sexuellt umgänge med en person av samma kön riskerar man livet. – Man kan få fängelse, bli våldtagen eller bli dödad, berättar Abdolah Hoseini, 19 år. Som bisexuell afghan vet han vad han talar om. (Västerås tidning nov 2018)

https://www.vasterastidning.se/vasteras/nar-karleken-ar-en-dodsfalla/reprkj!I5TvddqX1EiSL4AunxEbQ/?fbclid=IwAR2Rx8HD0wZzS0e9X9XgLqRJmpFq0od4ZcEIVBp-82B4RniPVG4Qo58lkL0

 


 

 

Statistik, ensamkommande barn/unga 2019-01-01 - 2019-11-04

Fram till 4 november 2019 har 764 ensamkommande barn/unga varav 222 flickor sökt asyl i Sverige. 
Flertalet (595) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (127) Marocko (113) Somalia (106) Afghanistan (102) samt Irak (35). 547 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 216 dagar.

Frivilligt återvändande
42 har frivilligt rest tillbaka till hemlandet. Flertalet till Albanien  (18) Irak (7) och till första asylland (48) flertalet till Tyskland (25) och Danmark (8)

Återvändande med tvång
Med tvång har 8 rest tillbaka till hemlandet flertalet till Albanien. (3) Armenien (2) . Till första Asylland 3 varav till Bulgarien (2) och Finland (1)

Ändringar av födelsedatum
Under året har i 204 fall åldern ändrads från under 18 år till över 18 år. Totalt antal ändringar sedan 2017 (9253) (Källa Migrationsverket)


 

Ankomst-center 
Med hänsyn tagen till ålder och mognad och då det inte kan anses vara uppenbart olämpligt finns det skäl som talar för att en vistelse under en begränsad tid i ankomst-center ska tillämpas även när det gällerensamkommande asylsökande barn/unga.  www.rgmv.se

 


 

Inkomna anknytningsärenden under 2019-01-01 - 2019-11- 04

Från en son eller dotter har 3885 ansökningar inkommit och från förälder 1701, sammantaget 5556.

3342 ansökningar har under perioden bifallits (Ärenden som är inkomna på en utlandsmyndighet och som fortfarande handläggs  där ingår inte i statistiken)

 

Handläggningstid är i snitt 368 dagar och de flesta ansökningar om anknytning gäller medborgare i Syrein, Eritrea, Afghanistan och Somalia.


Rättelse

I föregående nyhetsbrev, oktober nr 9, uppgavs att: ”på Hal Far Centre på Malta finns nu bara ett mindre antal flyktingar/migranter kvar”, men UNHCR rapporterar att det under perioden januari-september 2018 kom 800 flyktingar/migranter till Malta och under samma period 2019  2700 varav uppskattningsvis 1300 nu finns på Hal Far Centre.
Se vidare om Malta: Vägen till Sverige.

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/229-vagen-till-sverige.html

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top