Den 1 januari blev  FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det är den viktigaste reformen för barn i Sverige på 30 år. 2020.  (Arbetsmarknadsdepartementet 2020-01-01) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/01/idag-blir-barnkonventionen-svensk-lag/

 


 

Ingen ny regel för uppehållstillstånd

Att barnkonventionen blivit svensk lag ""ger ingen ny rätt för barnet att få uppehållstillstånd i Sverige." Det säger säger biträdande rättschef Carl Bexelius. (Migrationsverket 2019-12-19)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-12-19-
Barnkonventionen-ny-lag---men-ingen-ny-regel-for-uppehallstillstand.html


 

 

1990 anslöt sig Sverige till konventionen.

Att barnkonventionen blir lag innebär inte att barn får nya rättigheter. Att den blir lag innebär att den får större genomslag, och blir likställd andra svenska lagar, såsom socialtjänstlagen, föräldrabalken och utlännings­lagen. Barnkonventionen kommer nu att kunna åberopas i svenska domstolar som vilken annan lag som helst. )Detta var tidigare inte möjligt, eftersom den inte hade en formell status som lag. (UNICEF 2020-01-01)
https://blog.unicef.se/


 

Gode mäns synpunkter gav värdefull information till IVO
I den nationella tillsyn av LSS-boenden som har genomförts under 2019 skickade IVO ut en enkät till gode män och andra företrädare för de boende. Svaren gav IVO värdefull information om boendemiljö och omsorg.” (IVO 201912-17)
https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/nyheter-2019/gode-mans-synpunkter-gav-

vardefull-information-till-ivo/

 


 

Statistik ensamkommande barn/unga- en liten ökning jämfört med 2018

Under 2019 registrerades 913 ensamkommande barn/unga som asylsökande därav 263 flickor. Det är drygt 30 fler jämfört med  2018 då det kom 878.

Flertalet (713) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (152) Somalia (126)Marocko (125) Afghanistan (123) samt Irak och Eritrea (39). 
1035 ärenden har avgjorts under perioden och handläggningstiden har i snitt varit 171 dagar. Se 
https://www.godmanakuten.se

 Pengar till boendelösningar för vissa ensamkommande unga

Regeringen har i regleringsbrevet för 2020 beslutat att prioritera medel för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga. (Arbetsmarknadsdepartementet 2019-12-23)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/medel-for-att-utveckla-boendelosningar-for-vissa-ensamkommande-unga/


 

Regeringens  regleringsbrev för 2020

Mål, uppdrag och rapporteringskrav för myndigheter och hur mycket pengar de får använda från statens budget. Regleringsbreven uppdateras löpande under året. 
Samtliga brev publiceras på Ekonomistyrningsverkets webbplats.  (Regeringskansliet 2012-12-23)

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regleringsbrev-for-2020/

https://www.esv.se/statsliggaren/


EU-ländernas migrationsministrar och Europaparlamentet förhandlar om en ny europeisk asylpolitik

”Flyktingkrisen hösten 2015 visade enligt EU-kommissionen på framförallt två brister i EU:s nuvarande asylsystem. Dels att ett fåtal medlemsländer får ta emot och ta ansvar för en stor majoritet av de asylsökande. Och dels att asylsökande inte behandlas lika i alla EU-länder vilket gör att de söker sig till vissa medlemsländer framför andra.” (Europaportalen 2020-01-02)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migrationNya lagar och förordningar inför årsskiftet 2019/2020

Sammanfattning av lagar och förordningar som träder i kraft kring årsskiftet 2019/2020. (Regeringskansliet 2019-12-30)
https://www.regeringen.se/4b0986/contentassets/05ff51dfa3c84ed18813b1d8815c29a0/viktigare-lagar-och-forordningar-infor-arsskiftet-2019_2020.pdf

 

 


Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

"Regeringen har beslutat om att tillsätta en utredning om en bred översyn av reglerna om utredningar mot barn som begår brott. Allvarliga brott som begås av barn under 15 år bör alltid utredas av polis. Det ska också ses över om fler fall ska prövas i domstol genom så kallad bevistalan. Utredningen är en del av regeringens 34-punktsprogram om åtgärder mot gängkriminaliteten." (Regeringskansliet)
Pressmeddelande: Fler brott som barn misstänks för ska utredas
Faktablad: Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
Dir. 2019:103 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott
34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten


 

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Läsåret 2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning. Det motsvarar knappt en procent av grund- skolans elever. Grundskolor med konfessionell inriktning skiljer sig mycket åt sinsemellan. De varierar i storlek, i elevsammansättning, i andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen och när det gäller elevernas skolresultat.

 

https://www.regeringen.se/48d7d1/contentassets/29992645492d4d608d004e9fc02968f5/nya-regler-for-skolor-med-konfessionell-inriktning-sou-201964

 Snabbare lagföring

”Från allmänhet och politiskt håll har det under många år funnits en önskan om att korta tiden mellan det att ett brott begås och det att domstolen dömer ut ett straff. Av det skälet tillsatte regeringen år 2017 en utredning som fick i uppdrag att se över om någon form av jourdomstol kunde inrätt”  (Fredrik Nydén på Södertörns Tingsrätt 2019-11-26)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/snabbare-lagforing/

 


 

Har inte helt motsvarat förväntningarna

”Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skapades för att tillsynen skulle bli effektiv och strategisk. Riksrevisionens granskning visar att IVO ännu inte helt har levt upp till dessa förväntningar, och att det delvis beror på att regeringen inte gett myndigheten stabila och långsiktiga förutsättningar.” (Riksrevisionen 2019-11-29)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-28-bristande-forutsattningar-for-tillsynen-av-vard-och-omsorg.html
-

 


 

Analys av Migrationsverkets nya organisation

”Statskontoret har analyserat Migrationsverkets organisation som började gälla den 1 april 2018. I analysen har det ingått att följa upp hur Migrationsverket har tagit hand om de förslag som Statskontoret lämnade i en utvärdering 2017. Vi har också analyserat hur Migrationsverket arbetar för att stärka kärnverksamheten och använda resurserna effektivt.” (Statskontoret 2019-11-29)
http://www.statskontoret.se/nyheter/hur-utvecklas-migrationsverkets-nya-organisation/

 


 
Samarbete med organisation i Afghanistan återupptas

”Migrationsverket återupptar utbetalningar till en samarbetsorganisation inom ERRIN-programmet i Afghanistan. De som ansökt om stöd ska nu skyndsamt få beslut i sitt ärende och ta del av programmet. Programmet ska främja återvändande för asylsökande som väljer att återvända självmant eller med tvång till sitt hemland, efter att ha fått avslag på sin asylansökan.” (Migrationsverket 2019-11-28)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-11-28-
Samarbete-med-organisation-i-Afghanistan-aterupptas.html

 


 

Europeiska unionens domstol. Dom i mål C-233/18

”En sökande av internationellt skydd som allvarligt har brutit mot de regler som gäller för den förläggning där han eller hon är placerad eller uppträtt grovt våldsamt får inte åläggas en sanktion som består i indragning av de materiella mottagningsvillkor som avser inkvartering, mat och kläder .”(Europeiska unionens domstol 2019-11-12)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190141sv.pdfden offen
 


 

I Tyskland kan asylsökande från länder utanför EU som går en lärlings utbildning eller har en anställning få uppehållstillstånd för att fullfölja utbildningen och sedan arbeta. 

Efter påtryckningar från företrädare inom industrin från främst förbundsstaterna Baden-Württemberg och Bajernträdde den 1 januari 2020 en ny lag i kraft i Tyskland som bl.a innebär att utlänningar utan uppehållstillstånd kan få det om de har en anställning eller genomgår en lärlings utbildning eller annan relevant utbildning som leder till arbete. Bakgrunden till den nya lagen är att det råder stor brist  på arbetskraft i flera av Tysklands 16 förbundsstater och syftet med den nya lagen är att underlätta för den offentliga och privata sektorn att få bättre tillgång till arbetskraft. (Källa, Gesetz: uber Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung Vom 8 juli 2019)

 


 

Vårdnadshavare till skolungdomar krävs på flera tusen kronor

Enligt uppgift från CSN, Rättsavdelningen, blev under läsåret 2018/19  5236 vårdnadshavare däribland  särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande ungdomar skyldiga att återbetala studiemedel   och särskilda bidrag i vissa fall på flera tusen kronor.  Orsaken till detta är ungdomarna haft ogiltig frånvaro från undervisningen i sådan utsträckning att det inte hade rätt till de pengar som utbetalats men att rektorerna inte rapporterat den ogiltiga frånvaron till CSN enligt gällande regelverk15 kap. 16 § skollagen (2010:800). Skolinspektionen som har ett tillsynsansvar har inte visat något intresse för frågan trots att den bristfälliga rapporteringen varit känd i många år. Läs mer www.rgmv.se

 Positiv svensk PISA-trend håller i sig men det gör även dåliga resultat för nyanlända som delvis exkluderas i undersökningen

-PISA 2018 bekräftar att trendbrottet i PISA 2015 inte var en tillfällighet. Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden som PISA undersöker, det framgår av en rapport från Skolverket. Glädjande att det i flera avseenden blir bättre men klyftan mellan de som presterar bra och de som har sämst resultat är stor enligt RGMV och utbildningen är fortfarande dåligt anpassad till behov och förutsättningar vad avser särskilt  äldre nyanlända men även berörda svenska elever. 

Läs pressmeddelandet och ladda ner rapporten här

ta del av hela Pisa-rapporten 
https://lararnastidning.se/kritiken-mot-pisa-firandet-skrammande/?utm_source=Nyhetsbrev+L%C3%A4rarnas+tidning&utm_campaign=ab07ec60b0-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_26_01_42_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d636c7d560-ab07ec60b0-493409341

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top