81 ensamkommande registrerades som asylsökande i januari 2020
I januari 2020 registrerades 81 ensamkommande barn/unga som asylsökande, därav 25 flickor. Flertalet (72) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (19) Somalia (16)  Afghanistan (10) Marocko (8) Eritrea (5) samt Irak 4.

 


 

Värna det ideella inslaget som bas i ställföreträdare systemet för ensamkommande barn/unga 

Utifrån Mottagandeutredningens förslag arbetar nu regeringen med hur mottagandet av asylsökande däribland ensamkommande barn/unga ska ske men även  hur uppdraget som god man för dessa ska organiserasErfarenheter under åren har visat att rättrådiga medborgare från olika skikt av samhällsstrukturen som på ideell grund förordnats som gode män/vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga är lämpliga för uppdraget. De har den livserfarenhet och utbildning som krävs för att uppdraget ska kunna utföras professionellt för barn/ungas bästa. 
Enligt RGMV finns det även fördelar med ett visst antal anställda gode män som på heltid exempelvis kan ansvara för  grund-och fortbildningar, rådgivning och i övrigt vara ett stöd för de gode män som förordnats. En sådan funktion har RGVM tidigare förespråkat.


Stärkt skydd mot hedersrelaterad brottslighet

"I två lagrådsremisser föreslår regeringen dels att ett nytt brott, barnäktenskaps brott, införs som kan ge fängelse i upp till fyra år och dels även ett ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (Regeringskansliet 2020-02-05/06 )

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/nu-starks-skyddet-ytterligare-mot-hedersrelaterad-brottslighet/

https://www.regeringen.se/4906b1/contentassets/4469894fc7d144a1a852fe6fcbe117d3/okat-skydd-mot-hedersrelaterad-brottslighet.pdf

 


 

Glöm Aldrig Pela och Fadime
Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. Vi vänder oss till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld.

 https://gapf.se

 


 

Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN. konvention om barnets rättigheter

Att Barnkonventionen blivit till lag innebär inga nya rättigheter för barn/unga men ställer nya krav på myndigheter, förvaltningar m.fl. Regeringen har nu publicerat en vägledning. ”De folkrättsliga källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en internationell överenskommelse som barnkonventionen skiljer sig från de källor och tolkningsregler som används vid tolkning av en inhemsk lag.” (Arbetsmarknadsdepartementet, Ds 2019:23, 2020-02-04)

https://www.regeringen.se/4adaf9/contentassets/bbd8569231a2423b9326b5f74a836c33/bilaga-ds-2019-23.pdf

 


 

Greklands regering har planer på att sjösätta ett flera kilometer långt flytande stängsel utanför ön Lesbos. 

"Vattenbarriären planeras bli 2,7 kilometer lång och flyta i vattnet norr om Lesbos, där många flyktingar och migranter tar sig över till Grekland. Den ska sticka upp ungefär en halvmeter ovanför vattenytan och fungera som ett fysiskt hinder för båtar och människor." (Sveriges Radio 2020-01-30)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7396001

 


 

Vad händer om jag ljuger i domstol?

"Vad händer om man ljuger under ed i domstol (brottet mened) och varför nästan alla som döms för mened får fängelse.

Straffbestämmelserna om mened finns i 15 kap. brottsbalken." (Domarbloggen. Nathalie Lihuvus. Södertörns Tingsrätt 2010-01-28)
http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/vad-hander-om-jag-ljuger-i-domstol/

 


 

Riksrevisionen granskar arbetet med att handlägga anknytnings ärenden

”Migrationsverket handlägger ansökningar om uppehållstillstånd för personer som vill flytta till en anhörig i Sverige, så kallade anknytningsärenden. En grundläggande förutsättning är att identiteten på den sökande är styrkt. ”  (Riksrevisionen 2020-01-21)
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2020-01-21-riksrevisionen-granskar-arbetet-med-att-handlagga-anknytningsarenden.html

 


 

Advokat varnas efter gruppmöte med asylsökande klienter

"Det var ett allvarligt åsidosättande av god advokatsed när en advokat i egenskap av asylbiträde utan deras samtycke kallade tre klienter till ett gemensamt möte på sitt kontor." (Dagens Juridik 2020-01-22)

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/advokat-varnas-efter-gruppmote-med-asylsokande-klienter/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


 

Anmälningar om människohandel ökar
Under 2019 upptäckte Migrationsverket 481 fall av misstänkt människo handel, vilket är nästan hundra fler jämfört med året före. Det framgår när Migrationsverket nu sammanställt statistiken för 2019. (Migrationsverket 2020-01-17)

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2019/2020-01-17-Stadig-okning-av-anmalningar-om-manniskohandel.html

 


 

Migrationsverket varslar om uppsägningar
Migrationsverket fortsätter att minska antalet medarbetare för att anpassa verksamheten till en minskad budget och varslar Arbetsförmedlingen om att 146 medarbetare riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. (Migrationsverket 2020-01-14)

 https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-

2020/2020-01-14-Migrationsverket-varslar-om-uppsagningar.html

 


 

Nära 400 personer med uppehållstillstånd som bor på något av Migrationsverkets boenden kommer att behöva söka sig efter en ny bostad efter den 7 februari 2020

Den största andelen av de som tvingas flytta är personer som har uppehållstillstånd för gymnasiestudier, men även ett mindre antal personer som fått uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder. (Dagens Juridik 2020-01-30)
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/400-personer-tvingas-flytta-fran-migrationsverkets-boenden/?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

 


 

Unga som begår brott

När en ung person misstänks för att ha begått ett brott måste polis och åklagare snabbt utreda brottet. Det är viktigt för att utredningen ska bli så bra som möjligt och för att kopplingen mellan brottet och straffet ska bli tydlig. (Polisen 2020-01-15)

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/ungdomsbrott/unga-som-begar-brott/

 


 

Förändringar i gymnasieförordningen

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Förordningen trädde i kraft 15 januari 2020 och ska börja tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. (Skolinspektionen 2020-01-15)

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Starta-fristaende-skola/Ansokningsformular-och-blanketter/forandringar-i-gymnasieforordningen/

 


 

JO kritk mot Migrationsverket

Migrationsverket skickade av misstag endast första sidan av ett

beslut till sökandens ombud när det expedierades. Av den handling som skickades kunde man lätt få intrycket att beslutet endast bestod av den enda sidan (1/1 noterat överst till höger i beslutet). Beslutet omfattade dock fyra sidor. (JO 2020-01-27) 

https://www.jo.se/PageFiles/14626/7177-2018.pdf

 


 

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar
Det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen. (Socialstyrelsen 2020-01-07)

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/oppna-jamforelser/2019-12-6475.pdf

 


 

Ungdomar far illa

Fram till början av februari i år har 7874 ungdomar beviljats tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Men avsaknad av ett ordnat boende och pengar gör att de  liksom de 3355 som fått avslag på sin ansökan i många fall far illa när berättigad hjälp från samhället uteblir. Räddningen för många ungdomarna är deras tidigare gode män, ideella föreningar som till exempel kyrkliga organisationer, Rädda Barnen med flera som hjälper till med pengar och boende. I regleringsbrevet för 2020 framgår att regeringen beslutat att prioritera medel "för att utveckla boendelösningar för vissa ensamkommande unga." Det är bra bra men inte tillräckligt.

En ny rapport från Röda Korset visar att många ensamkommande ungdomar befinner sig i en mycket utsatt situation utan tillgång till mat, kläder och tak över huvudet. Rapporten visar samtidigt att det finns stora lokala skillnader som har direkt påverkan på ungdomarnas situation och mående.(Via TT 2020-01-30)

https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-rapport-omfattande-utsatthet-bland-ensamkommande?publisherId=3235745&releaseId=3269448

 


 

 Familjeåterförening i Sverige eller anknytningsresor till föräldern

 Under januari 2020 har 270 ansökningar, 119 från förälder och 151 från barn/unga med uppehållstillstånd i Sverige bifallits och i 194 fall avslagits  För många splittrade familjer är en återförening en glädjande tilldragelse men enligt gode män och särskilt förordnade ställföreträdare kan de drastiska förändringar i barn/ungas vardag familjens ankomst till Sverige innebär, leda till allvarliga problem om samhället stöd uteblir, vilket tyvärr alltför ofta är fallet. Därför bör en övergångstid finnas där den återförenade familjen har kontakt med den gode mannen. Information enbart från barnet kan lätt bli ensidig och vinklad. RGMV är för alla ansträngningar som görs för att återförena familjer och därför bör också fördelarna med att barn/unga reser till sina anhöriga i stället för att de kommer hit, så kallade anknytningsresor beaktas som ett alternativ till nuvarande ordning och tillämpas i större omfattning än vad som är fallet idag.  

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/416-familjeaterfoerening-alternativ

 

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top