Coronoviruset har skapat en oviss framtid för tusentals ungdomar däribland de som beviljats uppehållstillstånd för gymnasiestudier. 

De förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier bör  tillfälligt anpassas till de ändrade förutsättningar Coronopandemin medfört som till exempel studier på distans och rekordhög arbetslöshet.

Den uppmaningen framför RGMV i en skrivelse till regeringen och anser att  ungdomarna måste ges mer tid att uppnå studiemål samt krav på varaktig försörjning och att de i tillämpliga delar ska kunna omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 

Det kan innebära samhällsekonomiska vinster och inte minst viktigt, att det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna, kan uppnås.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/498-ge-ungdomar-med-tillfalliga-uppehallstillstand-for-gymnasiestudier-mer-tid-att-att-uppna-studiemalen-och-lat-
dem-aven-omfattas-av-arbetsmarknadspolitiska-atgarder.html


Gymnasieelevers upplevelse av distansundervisning under corona krisen

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev. (Sveriges elevkårer april 2020)

RGMVs uppfattning att den distansundervisningen som 18 mars 2020 rekommenderades för gymnasieskolan generellt tycks fungera förhållandevis bra och att de farhågorna som funnits om motsatsen kan vara överdrivna bekräftas av den enkät Sveriges elevkårer låtit genomföra som besvarades av 7543 personer. 

https://www.mynewsdesk.com/se/sverigeselevkarer/pressreleases/stressen-stor-bland-gymnasieelever-under-studier-paa-distans-2995898

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/462-nyhetsbrev-nr-5-maj-2020


Studiestöd från CSN får behållas även om skolan är stängd på grund av coronaviruset.

Det är inte bara oron för att bli smittad, kraven på att uppnå studiemålen och kunna få en varaktig försörjning det kan även finnas ekonomiska bekymmer för ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier.  För gode män och andra aktörer som ger stöd och hjälp till berörda ungdomar finns information att förmedla om studiemedel m.m på olika språk till ungdomar om det behovet finns. (Information från CSN med anledning av coronaviruset)
https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-05-06-med-anledning-av-coronaviruset.html


 

Uppdrag att genomföra stödjande insatser med anledning av covid-19

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att genomföra insatser för att stödja huvudmän, utbildningsanordnare, rektorer, lärare, förskollärare samt övrig personal i skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet under utbrottet av det nya coronaviruset i syfte att underlätta arbetssituationen.”(Utbildningsdepartementet 2020-04-30)
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/04/uppdrag-att-genomfora-stodjande-
insatser-med-anledning-av-covid-19/


Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Skr. 2019/20:162

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn. (Utbildningsdepartementet 2020-05-07)
https://www.regeringen.se/499649/contentassets/12bb8d543c704f10ab74c015f3077d1d/
riksrevisionens-rapport-om-undantag-fran-skolplikten---regler-tillampning-och-tillsyn-skr.-201920162


 

Covid-19 kan ha konsekvenser för segregationen och leda till ökad ojämlikhet.

”Det finns en medvetenhet om att den kris samhället nu upplever innebär att skillnaderna mellan olika människor ökar. Det har exempelvis redan uppmärksammats att boende i vissa områden med socioekonomiska utmaningar har drabbats hårdare av smittspridningen av covid-19.” (Delegationen mot segration, Delmos 2020-04-21)
https://www.delmos.se/aktuellt/nyheter/covid-19-kan-paverka-segregationen/


Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Promemorian innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkes-förarkompetens. Genom ändringen kommer införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen. (Regeringskansliet 2020-04-30)
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2020/05/utbildning-ar-grunden-nar 
samhallet-staller-om/ 


Riksrevisionen förbereder en granskning av gymnasieskolans lärlings utbildning.

I samband med att gymnasieskolan reformerades 2011 infördes den gymnasiala lärlingsutbildningen. Syftet var att föra skola och arbetsliv närmare varandra för att på så sätt underlätta ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Riksrevisionen avser att granska om riksdagens intentioner med lärlingsutbildningen har uppfyllts.

Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede. (Riksrevisionen 2020-04- 2020)


Förlängning av tillfälligt inreseförbud till EU via Sverige med anledning av covid-19

Regeringen har beslutat att förlänga det tillfälliga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Beslutet har fattats efter rekommendation av Europeiska kommissionen. Syftet med inreseförbudet är på samma sätt som tidigare att mildra effekterna av coronavirusets spridning och minska utbrottet av covid-19.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/forlangning-av-tillfalligt-inreseforbud-till-eu-via-sverige-med-anledning-av-covid-19/


Regeringens arbete med anledning av nya coronaviruset

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och utbrottet av covid-19 följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringens arbete och beslut syftar till att begränsa smittspridningen och att värna människors liv, hälsa och jobb.(Regeringskansliet)
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top