Kravet på varaktig försörjning
Ungdomar som uppnått studiemålen och lämnar skolan möter en arbetsmarknad med en växande ungdomsarbetslöshet som ökat markant under våren 2020 och är den tredje högsta i EU. För ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier handlar det om att få en tillsvidare anställning eller en viss tids anställning på minst två år inom sex månader, i annat fall ska beslutet om utvisning verkställas. 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/503-forutsattningar-for-ungdomar-att-%20uppfylla-kravet-pa-varaktig-forsorjning.html


 

Utrymmet för etiska principer, samhällsnyttan och mänskligt hänsyns tagande bör vara väl tilltaget och rimliga krav vägledande när ensam kommande ungdomars ansökan om uppehållstillstånd prövas. 
Om det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna ska uppnås. 
Förutsätter det, att Migrationsverkets reviderar sin alltför snäva tolkning av det som sägs i lagtexten och i propositionen, Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd och svårigheten att få en anställning på grund av den rekordhöga ungdoms arbetslösheten beaktas. 

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/503-forutsattningar-for-ungdomar-att-%20uppfylla-kravet-pa-varaktig-forsorjning.html


I samma sekund som de får examensbeviset i hand börjar klockan mot utvisning ticka
”De ensamkommande flyktingar som nu tar studenten löper stor risk att utvisas redan i december. Gymnasielagens stränga regler ställer mycket hårdare krav på dessa ungdomar än vad andra arbetssökande har. Många av de jobb som andra kan ta leder till utvisning för de ensamkommande.” (Lag&Avtal 2020-06-05) 
https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/flyktingar-utvisas-om-de-tar-korttidsjobb-efter-studenten-6996612


Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

-Den som är under 25 år kan beviljas permanent uppehållstillstånd om han eller hon fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande.
-Den sökande ska kunna försörja sig genom anställning eller egen näringsverksamhet.

-För att försörjningskravet ska anses uppfyllt krävs att inkomsten har viss varaktighet och bestå i minst två år efter Migrationsverkets beslut.

- Det innebär att den sökande i första hand ska ha en tillsvidareanställning, i andra hand en visstid som varar i minst två år.

- Lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor får inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

- Om villkoren som ställs upp i lagen och Migrationsverkets rättsliga ställningstagande uppfylls ska permanent uppehållstillstånd beviljas. Det är fråga om en rätt till uppehållstillstånd.
(Källa: Rättsligt ställningstagande SR19/2017, Migrationsverket)


Otillräckligt stöd till unga brottsoffer

”Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.” (Örebro universitet 2020-06-02)
https://www.oru.se/nyheter/otillrackligt-stod-till-unga-brottsoffer/


Kommun behöver inte ge stöd till nyanländ familj

”En nyanländ familj som anvisats till Staffanstorps kommun fick av kommunen hyra en lägenhet i Malmö under etableringstiden. När tiden var slut upphörde hyreskontraktet och familjen ansökte om bistånd från Staffanstorps kommun för att ordna en ny bostad.” (Kammarrätten i Göteborg 2020-05-29)
https://www.domstol.se/kammarratten-i-goteborg/nyheter/2020/05/kommun-behover-inte-ge-stod-till-nyanland-familj/


Kravet på distansundervisning har lättas upp

”Folkhälsomyndigheten rekommendation om distansundervisning har tagits bort och elever i gymnasieskolan kan under sommaren och hösten återvända till skolans lokaler. För utbildning för vuxna inom den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och den högre utbildningen kan fortsatt undervisning behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen..” (Utbildningsdepartementet 2020-05-29)


Prognosen för flera ärendeslag justeras nedåt på grund av pandemin

Liksom stora delar av samhället påverkas även Migrationsverket av den pågående coronapandemin. Myndighetens majprognos innebär därför sänkta antaganden inom flera ärendekategorier, såsom asyl återvändande och arbetstillstånd. (Migrationsverket 2020-05-04)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2020/2020-05-04-Prognosen-for-flera-arendeslag-justeras-nedat-pa-grund-av-pandemin.htmlAktuella prövningstillstånd hos Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är sista instans i utlännings- och medborgar skapsmål. Domstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat skäl och på grund av synnerliga skäl, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. (Migrationsöverdomstolen)
https://www.domstol.se/migrationsoverdomstolen/provningstillstand/


Stoppa olämpliga asylbiträden

Advokatsamfundet vill se en lagändring som gör det möjligt att stoppa offentliga biträden i asylmål och andra migrations ärenden som har visat sig vara olämpliga.  RGMV instämmer. (Advokatsamfundet 2020-05-19)


Jurister stryks från Migrationsverkets förteckning

Tidigare hade Migrationsverket en lista med personer som var olämpliga att förordna som offentliga biträden. Men efter ett JO-beslut där JO riktade allvarlig kritik mot Migrationsverket, togs listan bort.
I ett nytt rättsligt ställningstagande förtydligar Migrationsverkets vilka kompetenskrav som ställs på offentliga biträden i migrations ärenden. (Källa dagens Juridik)
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Offentliga-bitraden/Nyhetsarkiv/Nyheter/2020-05-19-Migrationsverket-tydliggor-kompetenskrav-for-offentliga-bitraden.html


Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde

Kompetenskrav för att godkännas som offentligt biträde att redovisa till MV i samband med anmälan om intresse att förordnas som offentligt biträde. https://www.rgmv.se/9-rgmv/502-kompetenskrav-for-att-godkannas-som- offentligt-bitrade.html


Ett mottagande som inte är rättssäkert har normaliserats

1978 infördes huvudregeln att ingen skall avlägsnas från landet utan att ha erbjudits bistånd från ett offentligt biträde och sedan 2010 gäller i princip även fritt val av offentligt biträde. 
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/438-barn-ungas-baesta-%20mottagningen-av-jamilah-och-andra-ensamkommande.html


Svenska Afghanistankommittén ger stöd till Afghanistan under coronapandemin

I provinsen Wardak har Svenska Afghanistankommittén det övergripande ansvaret för hälsovården till cirka 600000 människor. (Afghanistan kommittén, 2020-05-22) 
https://sak.se/aktuellt/vi-stottar-afghanistan-under-coronan-med- informationskampanjer-och-forstarkt-sjukvard


Uppfattningen att familjeåterförening alltid ska ske i Sverige bör revideras
Sverige riskerar bli ett av de EU-länder där det är svårast för splittrade familjer att få återförenas anser Röda korset och anger 8 fakta om familjeåterförening. Men det faktumet, att det inte alltid är för barn/ungas bästa att deras anhöriga kommer till Sverige redovisas inte.

Rätten till asyl och familjeåterförening ska värnas men det bör inte utesluta att andra alternativ än att familjen kommer till Sverige kan övervägas 

https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/447-familjeaterfoereninf-%20alternativ.html

https://www.rodakorset.se/?gclid=EAIaIQobChMI7s2Tqpbw6QIVwZAYCh3woQshEAAYASAAEgI9PfD_BwE


 

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytnings ärenden.
Syftet är att undersöka om Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att handlägga anknytningsärenden säkerställer att beslutsunderlaget håller hög rättslig kvalitet. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i oktober 2020. (Källa Riksrevisionen) 

https://www.riksrevisionen.se/nu-granskas/pagaende-granskningar/ handlaggningen-av-anknytningsarenden.html


 

Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter
I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN. (Regeringskansliet 2020-06-01)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-svarar-fn- om-rekommendationer-om-manskliga-rattigheter/


FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter bär ett stort ansvar för arbetet med mänskliga rättigheter inom FN. Rådet har existerat sedan 2006.
https://fn.se/ vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med- manskliga-rattigheter/fns-rad-for-manskliga-rattigheter/

Talespersoner:

Johnny Samuelsson E-post: aej(at)telia.com  Mobil 0704 820410

P-O Nygren E-post: perolof47nygren(at)gmail.com Mobil 070 2372910     

RGMV E-post: inforgmv(at)telia.com 

Föreningens org.nr.8024665518 


Styrelse, länsombud och möten 2019-2020
Styrelsemötena är öppna vilket innebär att medlemmar i föreningen efter föranmälan till någon i styrelsen (se uppgifter under stadgar och styrelse) kan delta i mötena för att till exempel lämna förslag. 

Årsmöte
Årsmöte 2020, flyttat till hösten beroende av Coronapandemin, Tid och plats meddelas framöver.

Styrelse

Johnny Samuelsson,ordf. Tidigare. god man/sfv, högskoleadjunkt och företagare
Skåne

Tfn 070 4820410
E-post aej(at)telia.com

P-O Nygren, vice ordf. God man/sfv., f.d. yrkesofficer. 
Karlsborg-Hjo
Tfn 070 2372910
E-post perolof47nygren(at)gmail.com

Eva Wennberg, kassör. Tidigare god man/sfv. Verksamhetschef, terapeut. 
UpplandTfn 0174 40320, 073 8554499
E-post eva(at)bjorksta.se

Viveca Kittredge, god man, socionom, länsombud, förtroendevald revisor.
Södermanland
Tfn 072 3023578
E-post vivkit007(at)gmail.com

Ann-Helene Danielsson, god man/sfv, länsombud.
VästraGötaland
E-post annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241

Börje Fors.Tidigare god man/sfv. Länsombud. Ingenjör och biståndsarbetare.
Kalmar län
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085

Karin Senter, ersättare, Doktorand Uppsala universitet. Stockholm
Stockholm
E-post karin.senter(at)stockholm.se
Tfn 0730 238493

Christina Hahre, ersättare, god man/sfv.
Västmanland
E-postcristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 
Barbara Thulin, ersättare, god man sfv/. Universitetslektor
Partille
E-post barbara.thulin(at)yahoo.se 
Tfn. 0709- 688 793

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av
Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39
E-post info(at)ostnoriadvokatbyra.com
Rådgivning helgfria dagar. Obs oavsett bostadsort går det bra att kontakta alla länsombud.

Länsombud

Jönköpings län
Anna-Lena Ståhle
E-post 
annalena.st(at)telia.com
Tfn.070-581 88 35Kalmar län
Börje Fors
E-post borje.forss(at)tembo.se
Tfn. 070 7737085


Stockholms län
Carina Bindzau
E-post carina(at)bindzau.net
Tfn.0707603517 

Länsombud

Uppsala län
Åke Engman
E-post 
ake.engman-(at)elia.com
Tfn. 0706824506


Västerbottens län
Ann-Sofie Gothnell 
E-post 
annsofie.gothnell(at)gmail.com
Tfn. 0705331995


Södermanlands län
Viveka Kitredge
E-post 
vivkit007(at)gmail.com
Tfn 0723023578


 

 

 

 

Länsombud

Hallands län
Eva Dahlstrand,
E-post 
eva.dahlstrand(at)hotmail.com
Tfn. 0739-85 56 01


Västmanlands län
Christina Hahre
E-post 
cristinahahre(at)hotmail.com
Tfn. 0707890338

 Västernorrlands län

Ilva Edvinsson
Epost 
iedvinsson(at)gmail.com
Tfn. 0723109009


 

Länsombud

Skåne län
Lena Mårtensson
E-post
martenssonlena(at)gmail.com
Tfn. 0705 299799


Skåne län
Göran Dreveborn
E-post g
goran.dreveborn(at)outlook.com

Tfn.076 8237723


Västra Götalands län
Ann-Helene Danielsson
E-post 
annhelendanielsson(at)gmail.com
Tfn.0703166241


Västra Götalands län
Bitten Henricson
E-post bitten.henricso(at)gmail.com
Tfn.0739855814
Back to Top