Nyhetsbrev från RGMV

Nr 3 2013

EU

De 27 länder som ingår i EU har enats om en gemesam asylpolitik som bland annat berör förordningen i Dublin ll. Det kommer sannolikt innebära att ensamkommand barn och unga som kommer till Sverige via ett annat EU land som  tidigare överfördes nu kan få sin ansökan om asyl prövad här och i väntan på beslut får de stanna i Sverige. För gode män/vårdnadshavare kan det möjligen innebära att uppdraget blir lite lättare.

 

Asylnätverket
Möte med regeringens asylnätverk ägde rum den 12 mars i regeringskansliets lokaler. Orwar Alnesjö, Johnny Samuelsson och Christina Malmgren deltog. En nyttig erfarenhet som gav RGMV:s representanter möjlighet att träffa andra organisationer på högre nivå.
En idé för att göra nätverket mer effektivt skulle kunna vara att de inbjudna organisationerna samlade krafterna kring några frågor.
 
Enkät till landets överförmyndare
Inger Dahl rapporterar om enkäten till landets överförmyndarnämnder. Fram till nu har det kommit in svar från 68 kommuner. Sju av dem har inga EKB (ensamkommande flyktingbarn). 61 kommuner har sammanlagt 936 EKB. Antalet uppdrag för varje god man/vårdnadshavare är ett till sju barn. En del kommuner anser att man inte bör ha mer än ett barn eftersom det är ett krävande uppdrag. Fortsatt rapportering följer.


Nationellt samordnad utbildning för gode män

Orwar Alnesjö och Johnny Samuelsson har deltagit i projektet: Ensamkommande barn – lokalt och regionalt utvecklingsstöd, referensgruppsmöte den 21 mars 2013 för att få information samt lämna synpunkter på det förslag till utbildning för gode män som utarbetats. Utbildningen är dels webbaserad i kombination med ett antal möten på kommunal och regional nivå. Efter många års väntan får gode män nu äntligen en utbildning som förhoppningsvis kommer igång inom ett år. Att en sådan utbildning ingår i RGMV:s program gör inte saken sämre.


Valberedning och revisor

Nu behöver RGMV hjälp med förslag till personer som kan ingå i valberedningen samt en revisor. Som medlem har du möjlighet att föreslå personer som du anser kan vara lämpliga för dessa uppdrag.


Det är inte för sent

Årsavgiften är fortfarande blygsamma 100 kr. Om du av någon anledning missat att betala den är det en bra idé att göra det nu.


Roterande ordförandeskap

Liksom EU, Nordiska rådet, flera kommuner och företag i landet tillämpar RGMV ett roterande ordförandeskap under året, alternativt till kommande årsmöte. För närarande (april - juni) är Inger Dahl från Allerum i Skåne tf ordförande för RGMV.


Nya medlemmar i hela landet

Medlemsantalet ökar sakta men säkert och det är inte enbart gode män som ansluter sig till RGMV. Det gör även lärare som undervisar ensamkommande barn/unga, personal på HVB-hem (boenden) och familjehem samt överförmyndare.


Förfrågan

RGMV har fått en förfrågan från Riksförbundet gode män och förvaltare om medlemsskap och om deltagande i  konferens i Göteborg 13 april. RGMV tackar nej till att bli medlem i Riksförbundet gode män och förvaltare. Men ev kan det finnas möjligheter till visst samarbete.

 

Medverkan vid seminarier, nätverksmöten m m
Orwar Alnesjö och Katarina Nyberg deltar i ett nätverksmöte som anordnas av Svenska Kyrkan och Sveriges Kristna Råd i Uppsala den 11 april. RGMV har ett seminarium (1 tim 15 min) under rubriken  "Att vara god man till ensamkommande barn som söker asyl - vad innebär det?".


Nätverksmöte, Rådgivningsbyrån

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar har tillsammans med Amnesty, Röda Korset och UNHCR ett antal nätverksmöten med offentliga biträden varje år. Nästa möte äger rum den 11 april. Ämnet är barn. RGMV har inbjudits för att komma och prata om gode män och om hur samarbetet mellan god man och offentligt biträde borde se ut.
Orwar Alnesjö och Christina Malmberg  och ev även Johnny Samuelsson deltar i det mötet.


Vad gör man?

Ilva Edvinsson, god man från Sollefteå:
Jag fick för någon vecka sedan information från socialhandläggaren att ungdomar under 18 år, en nyss fyllda 16 år, som fått PUT, och som av olika anledningar fått flytta ut från flyktingboendeenheten ska ska skrivas ut från socialtjänstens ansvar och att vi vårdnadshavare ska söka socialt bistånd till dom. Kommunen kommer att fortsätta betala deras lägenhet - men inget annat. Dom har tidigare  fått 3 550 kr för levnadsomkostnad och sen CSN 1 050+850 kr. När CSN inte betalats ut så har flyktingboendeenheten betalat ut även 1 050 kr. De pengar som flickan sparat ska hon använda  först, pengar som hon sparat för att köpa nya möbler m m för när hon fyllt 18 år. Nu känns det som att hon borde använt pengarna i stället!
Ska inte socialtjänsten ta ansvar för ungdomar under 18 år, dom är ju fortfarande minderåriga? Jag har försökt att ta upp det med socialhandläggaren, men hon säger att det är ett beslut som är taget och som inte går att ändra på. Jag tycker att man borde ha tagit kontakt med oss vårdnadshavare innan beslutet blev taget så vi hade haft möjlighet att yttra oss. Det är ju vi som är ansvariga för ungdomarna. (jag har en tjej från Somalia som bor i lägenhet eftersom hon mobbats av en annan tjej).
Beslutet är taget på grund av att man gått ner från 25 barn till 15 barn, varav tre asylsökande. Då behöver man fler platser att ta in asylsökande eftersom man inte klarar ekonomin. Jag tycker socialtjänsten ska ta ansvar för de barn man har först. Hur ska jag agera i den här situationen? Det känns inte rätt och jag känner mig väldigt osäker, första ansökan ska vara inne den 11 april.
Ansökan för ensamstående ger 2 920 kr + 920 kr, för barn mellan 15-18 år blir det 3 220 kr + 920 kr.


Ilva får svar från Orwar Alnesjö:

Det är bra Ilva, det kan ta tid att åstadkomma förändring men det är så erhört viktigt att någon sätter ner foten och får igång en process att tydliggöra olika aktörers ansvar. Du har det avgörande inflytandet över frågan om barnets boende (Prop 2004/05:136 s.30).  Nu ska du stå på dig mot Socialnämnden! Socialnämnden SKA utreda och föreslå ett boende som möter barnets behov (2 kap. 2§ och 11 kap. 1-2 §§ socialtjänstlagen). Om god man och socialnämnd har olika uppfattning är det god man som bestämmer. Det finns ett beslut från Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1925-06, som ger en god man rätt i ett placeringsärende.
Mitt råd att du anmäler till ansvariga tillsynsmyndigheter: I det här fallet socialstyrelsen (tillsyn över socialtjänsten). Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndare.


/Katarina Nyberg