I Sverige råder brevhemlighet
Personal på HVB, familjehem kan ha öppnat brev som ställts personligen till de barn/unga som bor där.  Det får de inte göra detsamma gäller för gode  män och vårdnadshavare som inte heller kan utfärda en fullmakt till personalen att öppna ungdomens post. Att det kan finnas goda skäl att i vissa fall hjälper inte, utan barn/ungas tillstånd är det olagligt.

I Sverige råder brevhemlighet som innebär att om någon olovligen bereder sig tillgång till en postförsändelse som kommit till barn/unga begår man ett brott enligt Brottsbalkens 4 Kap. 8 §.Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:280).

9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år. Det framgår av 4:8-9 BrB.


Vad gäller godmansskapet specifikt så framgår av 11 § Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, att flertalet av reglerna i Föräldrabalken som avser godmanskap ska tillämpas. Som god man ska du företräda barnet och ta till vara barnets intresse i olika angelägenheter. Det finns dock inget stadgande i FB som ger dig som god man eller vårdnadshavare behörighet att öppna ett brev som är adresserat direkt till barnet. Detta även om öppnandet är ett led i företräda barnet. 

Föreligger en nödsituation, så att fara hotar barnets liv, hälsa eller egendom och du öppnar barnets post för att försöka undanröja faran, kan det föreligga grund för ansvarsfrihet enligt 24 kap. 4 § BrB. För att ansvarsfrihet ska föreligga krävs dock att det är försvarligt att du öppnar brevet. D.v.s. att faran motiverade ett öppnande av barnets post och att du inte hade möjlighet att undanröja faran på annat sätt, än genom att utan barnets tillåtelse, öppna barnets post.

Det är alltså förbjudet att olovligen öppna någon annans post, även brev adresserade till omyndiga. För att få göra det krävs att du som god man antingen har barn/ungas samtycke eller stöd i lagen annars anses man öppna posten olovligen vilket man kan dömas för.

För ungdomar som väntar på beslut  i asylärendet är varje dag av ovisshet en påfrestning  med hopp om det bästa men ängslan för det värsta och ett brev en god eller dålig underrättelse Som god man och vårdnadshavare vill du självklart kunna förklara innebörden i brev som kommer från Migrationsverket, Migrationsdomstolar eller Landsting för att undvika missförstånd. Om du anser att det är viktigt för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som god man på bästa sätt och det kan motiveras med hänsyn till barnets bästa att du läser barnets post frågar barnet om samtycke till att öppna dennes post. Förklara vad svensk lag och Barnkonventionen säger om bar/ungas rättigheter och varför du vill kunna öppna posten. Om det finns ett samtycke kan det ske muntligen eller skriftligen men bevittnas i bägge fallen. Ett bevittnat skriftligt samtycke är att föredra för att undvika missförstånd. 

 

Förklara tillvägagångssättet för chefen för HVB hemmet, vuxna på EBO och familjehemmet. Var inte så säker på att dessa  gillar det här upplägget. För en del HVB, EBO och familjehem  kan det vara en alldeles ny ordning som kan uppfattas som en inskränkning av det som i många fall uppfattats som en självklar uppgift för personalen och att den gode mannen öppnar posten ett ifrågasättande av förtroendet för de som arbetar på boenden.

Protokoll Årsmötet 2017


Dagordning

1 Mötets öppnande

 

2 Mötets behörighet

Mötet förklarades vara behörigt utlyst

 

3 Val av mötets ordförande

Valdes Johny Samuelsson

 

4 Val av mötets sekreterare

Valdes Eva Wennberg

 

5 Godkännande av dagordning

Godländes dagordningen

 

6 Fastställande av röstlängd

Förelåg inget behov av ett sådant förfarande 

 

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Valdes Göran Dreveborn och Ann-Helene Danielsson

 

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksam          hetsåret

Föreliggande verksamhetsberättelse godkändes

 

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

Den ekonomiska verksamhetsberättelsen godkändes 

 

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

Föreningen har under verksamhetsåret saknat revisor

 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

12 Val av styrelse

Styrelsen har utökats med en ledamot och en suppleant och ledmot  har ersatts, men är i övrigt intakt.

 

13 Val av valberedning

Nuvarande valberedning omvaldes

 

14 Val av revisor

Föreningens ekonomiska förhållande är mycket begränsade men styrelsen uppmanas ändå att rekrytera en revisor till föreningen

 

15 Val av kassör

Eva Wennverg har avsagt sig uppdraget som kassör men kvarstår som ledamot. Styrelen åläggs att rekrytera en ny kassör.

 

16 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften bestämdes vara oförändrad, 100 kr, under verksamhetsåret 2017-2018

 

17 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

 

18 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

Styrelsen åläggs att utarbeta verksamhets-och budgetplan för verksamhetsåret 2017-2018.

 

19 Övriga frågor

 

20 Mötets avslutande

 

 

Karlsborg 2017-09-24

 

Johnny Samuelsson, ordf.                  Eva Wennberg, sekr.

 

 

justeras                                               justeras

 

Göran Dreveborn                              Ann-Helene Danielsson

 


 


 

 

 

 

 karslborg

 

 

 

Konstituerande styrelsemöte 

 

Dagordning 


1 Mötets öppnande

 

2 Val av mötets ordförande

Valdes Johny Samuelsson

 

3 Val av mötets sekreterare

Valdes Eva Wennberg

 

4 Val av justerare

Valdes Göran Dreveborn och Ann-Helene Danielsson

 

5 Fastställande av styrelse

Till ordf. valdes Johnny Samuelsson och till 
vice orf. P-O Nygren

 

Sekreterare

Ingen sekreterare valdes

 

Kassör

Vakant

 

Ledamöter

Johnny Samuelsson, Karin Senter, P-O Nygren, Eva Wennberg, Ann-Helén Danielsson, Viveca Kittredge, Birgitta Målar

 

Suppleanter

Göran Dreveborn, Lena Mårtensson, Ann-Sofie Gothnell, Gunilla Öhman

 

Adjungerad ledamot

Advokat Linn Öst Nori

 

Valberedning

Christina (Kia) Hamnö och Margareta Åhlen

 

6 Talespersoner

Valdes P-O Nygren och Johnny Samuelsson

 

7 Firmatecknare 

Valdes P-O Nygren samt  kassör.

 

8 Två administratörer för Facebook

Valdes Ann-Helen Danielsson och Johnny Samuelsson

 

9  Program och verksamhet 2017-2018

 

Under verksamhetsåret 2017-2018 är RGMV huvudsakliga fokusområden:

 

Bättre förutsättningar för att uppdraget ska kunna utföras som lagstiftaren avsett samt rimliga villkor för gode män och vårdnadshavare avseende arvoden, ersättningar, försäkring och arbetsmiljö frågor. 

 

God man-jour för en rättsäker asylprövning, och en samordning mellan landets överförmyndare/nämnd för att barn/unga oavsett var de bor ska behandlas lika i överensstämmelse med  vad som anges i Barnkonventionen. 

 

Tillsyn och kvalitetskontroller skärps. De som förordnas som gode män ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga. De som inte uppfyller de kraven eller kan ha förordnats utan lämplighets kontroller ska skiljas från uppdraget.

 

En anpassad skolgång för barn och unga möjliggör integration och goda framtidsutsikter. Utifrån principen om mänskliga rättigheter och jämlikhet avser RGMV att verka för ändamålsenliga utbildningar i Sverige och anordnande av mottagnings- och utbildnings center i Marocko och andra stater. 

 

En god man är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället. RGMV ser ett värde i att medborgare på ideell grund ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden. Viktigt är även att ensamkommande barn/unga inte endast möter myndighets personer, utan också det civila samhället. 

 

 

I övrigt avser föreningen att internt arbeta med rekrytering av nya medlemmar och att i det syftet tillsätta en kommitté. Möjligheter till att söka och ta emot föreningsbidrag ska övervägas. Länsombudens roll och uppgifter förtydligas och föreningens stadgar ses över.

 

 

 

Karlsborg 2017-09-24

 

 

Johny Samuelsson ordf.                         Eva Wennberg, sekr.

 

 

 

 

Justeras                                                   Justeras

 

 Göran Dreveborn                                  Ann-Helene Danielsson

 

rgmv-LOGO.png

 

 

 

 

Till

 Justitie-och Inrikesminister Morgan Johansson 

Migrations- och biträdande Justitieminister Heléne Fritzon

 

Ett nytt rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt mottagande av ensamkommande asylsökande barn/unga, och ett tydliggörande av god man-uppdraget

 

God man-uppdraget

Uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga har  blivit ett specialområde som till karaktären i flera avseenden skiljer sig från ett ordinärt godman- och förvaltarskap, och även från särskilt tillförordnade vårdnadshavares uppdrag. Möten med andra kulturer och religioner är karakteristiskt för uppdraget, liksom att samtal under en relativt lång tid måste föras med hjälp av tolk. Huvudmannen är asylsökande vilket innebär en speciell process, och anhöriga kan saknas eller finnas i en annan världsdel.

En god man är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället. RGMV ser ett värde i att medborgare på ideell grund ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden. Viktigt är även att ensamkommande barn/unga inte endast möter myndighetspersoner, utan också det civila samhället. 
Men de som förordnas ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga.


Nödvändiga förändringar

Ensamkommande asylsökande barn/unga som kommer till Sverige möter en komplex förvaltning där ansvaret för mottagandet är fördelat mellan staten, kommunerna och landstingen. Det förutsätter, för att mottagandet ska vara  rättssäkert och effektivt, en samordning mellan myndigheter. Dessutom krävs en samverkan med  civilsamhället och en tydlighet vad avser barn/ungas rättigheter och skyldigheter. Centralt är också att det ansvar som åligger myndigheter och gode män tydliggörs, och att tillsyn och kvalitetskontroller sker. 

Men den myndighetsutövning som ålagts överförmyndare/nämnder i landets kommuner och länsstyrelsens tillsyn har under en följd av år uppvisat allvarliga brister, vilket framgår av Riksrevisionen granskningar och gode mäns erfarenheter. RGMV vill peka på följande saker:

 

att de sju länsstyrelser som ska se till att det finns en kvalitativ, effektiv och enhetlig tillsyn över överförmyndarna, och som genom en ändring i föräldrabalken den 1 januari 2009 även fått en rådgivande funktion gentemot överförmyndarna, har begränsade möjligheter att effektivt utöva de kvalitetskontroller och tillsyner som är reglerad i främst föräldrabalken (1949:381). De ska också ges verktyg för att kunna vidta de åtgärder som kan behövas, samt få gehör för synpunkter vad avser överförmyndare/nämnds organisation och utbildningsfrågor.

 

att de förändringar i FB (SFS 2014:886) som trädde i kraft 2015 för att förbättra förutsättningarna för överförmyndare/nämnd, ställföreträdare och skydda utsatta barn/unga frångås i vissa fall av landets 230 överförmyndare/nämnd. Därtill syns alltför ofta ett oprofessionellt handhavande av gode män, bristande samordning och samverkan som får till följd att barnkonventionens grundläggande princip inte följs och det som kan anses vara barnets bästa i vissa fall allvarligt åsidosätts.

 

att det finns skilda uppfattningar om hur uppdraget ska genomföras och hur Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429) ska tillämpas.

 

att det inte krävs några speciella kvalifikationer för att bli vald till  överförmyndare eller ledamot/ersättare.

Den tilltro till att nödvändiga förändringar  kan ske inom nuvarande system, som RGMV tidigare har redovisat i ett brev till Justitiedepartementet den 2016-04-14, har nu brustit. Anledningen till detta är att kommunernas myndighetsutövning fortfarande karaktäriseras av okoordinerade ställningstaganden, lokala tolkningar av lagar och förordningar, bristande tillsyn av ställföreträdare, och uteblivna kvalitativa grund- och påbyggnadsutbildningar för dem som förordnats. 
De möjligheter som funnits under många år att bilda gemen samma  överförmyndare/nämnder har bara utnyttjats av ett sextiotal kommuner.

En utebliven samverkan och samordning innebär att villkoren för förordnandet och förutsättningarna för uppdraget varierar för gode män, och att  barn/ungas möjligheter att få den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda kan bero på var de bor.

En ny ordning

RGMV är medveten om regeringens åtgärder för att komma till rätta med problematiken, och även om de satsningar som gäller den negativa utvecklingen med barn/ungas låga skolresultat, och förekomsten av psykiska ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet.

RGMV anser att det finns skäl för regeringen att överväga alternativ till det nuvarande systemet, som inte fungerat tillfredsställande på tio år, för att säkerställa ett mottagandet som är rättssäkert, ändamålsenligt och effektivt och förordar: 

-att en fristående myndighet/organisation direkt underställd Justitie departementet åläggs ansvaret för myndighetsutövningen. Denna myndighet/organisation skulle behandla ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn/unga, och ansvara för förordnanden,  utbildning av gode män, entlediganden, samt boende för barn/unga.

-att tillsyner och kvalitetskontroller förstärks genom en ny myndighet där det civila samhället är representerat, vilken ersätter de sju länsstyrelser som idag har det övergripande tillsynsansvaret över överförmyndare/nämnd.


Om ensamkommande barn/unga förutsättningar

Efter ett förordnande möter en god man en oftast målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland, och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. En i grunden många gånger stark kompetent person som också själv uppfattar sig så, men som kan ha blivit ordentligt tilltufsad av omvärlden och kan behöva hjälp i vissa avseenden.

I vissa fall kan de  lida av psykisk ohälsa, som ovan påpekats ofta relaterad till tidigare upplevelser och separation från närstående. Psykisk ohälsa kan förstås också vara relaterad till de förhållanden som möter dem här. Det kan i vissa fall också finnas en kriminell eller drogrelaterad problematik, som ibland kan förklaras av att de är i människohandel. Men det övervägande antalet ensamkommande är, enligt RGMV:s erfarenhet, varken kriminellt belastade eller i drogmissbruk. Tvärtom, de allra flesta lever lagenligt; de vill skapa sig ett så gott liv som möjligt och bidra till samhället. Ambitionen är att få uppehållstillstånd och studera för att få ett arbete som leder till självförsörjning och etablering.

Deras ambitioner kan leda dem framåt,  men för att de unga ska nå sitt mål krävs ett bemötande som inte är ensidigt inriktat på omhändertagande, vård och behandling. De skulle i många fall vara mer betjänta av ett mottagande där det övergripande syftet är att de ska bli självförsörjande, kunna etablera sig och bidra till samhällsutvecklingen. Men sådana mål är idag otydliga eller inte förekommande.

I tidigare hemland har de ensamkommande ofta betraktas som vuxna, men vid mottagandet i Sverige blir de barn igen. Uppgifter som gör dem behövda är få.

RGMV har uppfattningen att mottagningssystemet ska anpassas för att tillvarata barns/ungas kompetens. De förväntningar som finns på den unga och det ansvar som åligger henne eller honom måste tydliggöras. RGMV vill att:

-ett personligt mottagande sker från första stund med en god man närvarande vid registreringstillfället

-den ensamkommande får tydlig information om såväl rättigheter som skyldigheter

-att den utbildning som anordnas utgår från behov och förutsättningar. RGMV betonar särskilt vikten av tillgång till yrkes-/lärlingsutbildningar

-skolplikt ska gälla för alla ensamkommande även de som fyllt sexton år

RGMV menar att ensamkommande här ska särbehandlas i relation till dem som levt en längre tid i  Sverige och en obligatorisk samhällsutbildning med bland annat sexualundervisning och samlevnad, en typ av undervisning som många ensamkommande inte tidigare haft tillgång till, behöver bli ett obligatorium. RGMV välkomnar således de specifika satsningar, exempelvis från RFSU, som skett de senaste åren.

 

Samhällets mål

Det är av grundläggande betydelse att samhällets ambitioner för ensam kommande barn/unga tydliggörs. Fler barn/unga skulle kunna ges möjlighet att skapa sig goda liv och bidra till samhällsutvecklingen.

Enligt RGMV kan samhällets mål vara att:

-mottagningen ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för   de som beviljas uppehållstillstånd och säkra en effektiv och rättssäker  asylprocess.

-ge asylsökande barn/unga en grundläggande trygghet

-anordna ett särskilt mottagningsboende och obligatorisk utbildning direkt  efter ankomsten, en utbildning som är anpassad efter individuella behov och  som kan leda en anställning 

Oavsett om de fått uppehållstillstånd eller ska utvisas alternativt överföras ska de omedelbart efter ankomsten kunna påbörja en utbildning som ger såväl praktiska som teoretiska kunskaper. De som skall utvisas eller överföras ska ges möjlighet till en ändamålsenlig utbildning som möjliggör en framtid i hemlandet eller första asylland. De ska få slutföra sådana studier inom rimlig tid innan beslut  om utvisning  alternativt överföring verkställs. 

Medlemmar i RGMV har getts tillfälle att yttra sig över skrivelsen och

Per-Olof Nygren, vice ordf. Karin Senter, styrelseledamot Gunilla Öhman, länsombud Västernorrland län Birgitta Målar, länsombud Dalarnas län Viveka Kitredge länsombud Södermanland län Åke Engvall, länsombud Uppsala län, Annika Sehlstedt, länsombud Jönköpings län,  har varit delaktiga.

Borrby 2107-09-11

Johny Samuelsson, ordf.

RGMV

Riksföreningen Gode Män Vårdnadshavare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte i Karlsborg söndagen 23 - 24 september 2017

 Välkommen till RGMV årsmöte


 

 

Årsmötesdagarna i Karlsborg 23-24 september 2017

Plats: Karlborgs konferenscentrum, Befälsgatan 6, 54630 Karlsborg

 

Som medlem inbjuds du härmed att närvara och har yttrande- förslagsrätt och rösträtt förutsatt, att du betalt fastställd medlemsavgift och finns upptagen i röstlängden.

OBS För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som avser att närvara meddelar det till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september.

 


Motioner

Motioner till årsmötet skall ha kommit RGMV tillhanda senast den 11 september 2017. Motionsställares namn, e-post adress och telefonnummer skall anges på motionen som skickas till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


Förslag till styrelse för RGMV 

Förslag till personer du anser ska ingå i styrelsen skickas med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september. Förutom namn och kontaktuppgifter på den/dem du föreslår ska dina egna kontaktuppgifter också anges. 

 


 

Program

 

Lördag 23/9 09.30-17.00

Studiebesök och samtal om bättre förutsättningar och villkor för gode män till ensamkommande asylsökande barn och unga samt hur myndighets utövningen i ärenden som gäller ensamkommande  kan göras ändamålsenlig och rättssäker.

 

 

Söndagen den 24/9 09.30  årsmöte och  Konstituerande styrelsemöte 10.45

Årsmöte

Dagordning

1 Mötets öppnande

2 Mötets behörighet

3 Val av mötets ordförande

4 Val av mötets sekreterare

5 Godkännande av dagordning

6 Fastställande av röstlängd

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Val av styrelse

13 Val av valberedning

14 Val av revisor

15 Val av kassör

16 Fastställande av medlemsavgift

17 Inkomna motioner

18 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

19 Övriga frågor

20 Mötets avslutande

 


Konstituerande styrelsemöte 

 

Dagordning 

 1Mötets öppnande

2 Val av mötets ordförande

3 Val av mötets sekreterare

4 Val av justerare

5 Fastställande av styrelse

-ordf.

-sekreterare

-kassör

-ledamöter

-suppleanter

-talespersoner

6 Två firmatecknare 

7 Två administratörer för Facebook

7 Program och verksamhet

8 Övriga frågor

9 Mötets avslutande

 


Verksamhetsberättelse 2016-2017

Under verksamhetsåret har  RGMV, liksom föregående år haft några huvudsakliga fokusområden – bättre förutsättningar för gode män och vårdnadshavare - god man-jour - boende för ensamkommande barn och unga samt en anpassad skolgång för nyanlända ensamkommande asylsökande barn/unga.

Antalet medlemmar är stabilt och ökar sakta då nya medlemmar över hela landet ansluter sig. Föreningens omarbetade hemsida har under året haft närmare  40000 besökare och nyhetsbrevet som utkommit varje månad under året är uppskattat. Föreningen finns på Facebook och Twitter i syfte att informer om föreningens verksamhet..

Allt arbete i föreningen sker på ideell grund vilket innebär att medlemmar i styrelsen själva står för kostnader vad avser hotellkostnader, resor i samband med föreningens möten och administrativa kostnader som kan uppstå. I viss utsträckning har föreningen kunnat subventionera vissa kostnader genom inkomna medlemsintäkter men  huvuddelen har medlemmar i styrelsen själva stått för.

Styrelsemöten och AU-möten har genomförts enligt vad som anges i föreningens stadgar. Arbetet med att uppnå föreningens mål i olika frågor har fortgått parallellt med att ledamöter i styrelsen haft ofta tidskrävande uppdrag som god man/vårdnadshavare.

Men trots sådana omständigheter har arbetet varit framgångsrikt i olika avseenden. Det finns anledning att tro att RGMVs synpunkter i olika frågor som framförts i remissvar och i andra sammanhang fått respons i fler avseenden trots föreningens administrativa och  ekonomiska begränsningar.

Föreningens länsombud och talespersoner gör nytta och rapporterar om frekventa samtal från gode män och vårdnadshavare som har frågor om uppdraget.

Under året har RGMV bland annat varit representerat tillsammans med flera andra organisationer vid flera möten med  justitie-och migrationsminister Morgan Johansson och samverkat med länstyrelsen i arbetat med att ta fram informationsmaterial till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering.

Flera remissvar har lämnats till regeringen och en skrivelse tillsänts Riksdagens socialförsäkringsutskott angående psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk hos ensamkommande barn och unga.

Under kommande verksamhetsår avser RGMV att driva de frågor som fastställts i föreningens stadgar, medvetna om att saker och ting kan ta tid men förhoppningsvis förr eller senare ger resultat.

 


Valberedningens förslag till styrelse för RGMV, Riksföreningen gode män/särskilt förordnade vårdnadshavare - 2017

Ledamot

Johnny Samuelsson, god man/sfv., f.d. högskoleadjunkt och företagare

Borrby, Skåne

070 4820410

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Karin Senter, doktorand Uppsala universitet

Stockholm, Uppland

0730 238493

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

P-O Nygren, god man/sfv., f.d. yrkesofficer

Karlsborg-Hjo, Västra Götaland

070 2372910

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Eva Wennberg, f.d. god man/sfv., verksamhetschef HVB, terapeut

Tierp, Uppland

0174 40320, 073 8554499

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Ann-Helén Danielsson, undersköterska, god man/sfv

Tanumshede, Bohuslän

0525 20915, 070 3166241

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Viveca Kittredge, god man, socionom, förtroendevald 
revisor i Nyköpings kommun

Tystberga, Södermanland

072 3023578

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ledamot

Birgitta Målar, ekonom, länsombud, god man

Dalarna

0709-181564

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Suppleant

Göran Dreveborn, god man, sfv 

Höganäs, Skåne

076 8237723

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Suppleant

Lena Mårtensson, lärare och skolutvecklare, god man/sfv

Brantevik, Skåne

070 5299799

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Suppleant

Ann-Sofie Gothnell, socionom, länsombud

Västerbotten

0705331995

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Suppleant

Gunilla Öhman, länsombud, god man/sfv

Sundsvall, Västernorrland

0706857684

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Valberedningen har vid rundringning till nuvarande styrelseledamöter samt till medlemmar som föreslagits till styrelsen fått positivt svar från elva personer. Av dessa var sju personer villiga att åta sig uppdrag som ordinarie ledamot. Vi föreslår därför att antalet ordinarie ledamöter utökas till sju personer.

Eva Wennberg avsäger sig uppdraget som kassör.

 

Adjungerad ledamot

Linn Öst Nori, advokat, innehavare av

Öst Nori Advokatbyrå AB

08 505 86542, 070 727 75 39

E-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Revisor

Vi har inget förslag

2017-08-12

Valberedningen

Christina (Kia) Hamnö Margareta Åhlen

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

0176-274092, 070 6668401 070 5421684

 

Thore Jansson har på grund av sjukdom avsagt sig vidare uppdrag som ledamot i styrelsen men har lovat kvarstå som länsombud vilket vi är tacksamma för.

 

 

 

 

Årsmöte i Karlsborg söndagen den 24 september 2017

Som medlem inbjuds du härmed att närvara vid årsmötet och har yttrande- förslagsrätt och rösträtt förutsatt, att du betalt fastställd medlemsavgift och finns upptagen i röstlängden.

OBS För att på bästa sätt kunna förbereda årsmötet är det viktigt, att du som är medlem och avser att närvara vid  årsmötet meddelar det till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 11 september.

(Vidare information, se artikel)


Flest ensamkommande barn/unga från Marocko men det totala antalet fortfarande jämförelsevis lågt.

Under juni och juli registrerades endast 248 ensamkommande barn/unga som asylsökande och sammantaget har Migrationsverket fram till den 8 augusti 2017 registrerat 767 ensamkommande flertalet från Marocko (146) Afghanistan (137) Somalia (106) Syrien (73) och Etiopien (41). De flesta i åldern 13-17 år (653)
Antal flickor under 2017, 167.

I juni avgjordes 733 ärenden och handläggningstiden var 564 dagar. I  juli avgjordes 567 ärenden och handläggningstiden var  579 dagar. Totalt avgjorda ärenden gällande ensamkommande barn/unga var fram till 8 augusti 4190 och handläggningstiden i snitt 521 dagar.

Utresta självmant till hemland 79, till Dublinland 103. Med tvång till hemland 3 (Albanien) och Dublinland 1 (Norge)

Ensamkommande som fått sin ålder ändrad från under 18 år till över 18 år var i juni 232, juli 487 och augusti 107. Totalt under 2017 1427.

(Källa Migrationsverket 2017-08-08) 
Regeringen på Stockholm Pride 2017
"För trettonde gången deltar Regeringskansliet på Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen, och ett sätt att sprida kunskap om regeringens strategi är att medverka i Pride. (Regeringskansliet 2017-08-01)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/08/regeringen-pa-stockholm-pride-2017/

 


Integrering inte alienation
"Unga människor är kreativa och  öppna för förändringar men utan
en utbildning som leder till arbete blir deras potential outnyttjad och arbetsmarknaden förlorar kvalificerad arbetskraft.   

Otillräckliga insatser och oförståelse för deras förutsättningar  hindrar dem att inkluderas i samhället och att förverkliga sina sociala och ekonomiska mål och utnyttja sina politiska rättigheter. De blir utestängda från samhällslivet, vilket kan leda till marginalisering och även radikalisering." (Dir.Michael O´Flathery, FRA)
http://fra.europa.eu/en/news/2016/inclusion-not-alienation-respecting-rights-and
providing-opportunities-are-key-integrating 

 

Ensamkommande 18-åringar ska kunna bo kvar i kommunen 
Regeringen har tidigare beslutat att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen i väntan på ett slutligt avgörande. Men Socialtjänsten i kommunerna tycks i vissa fall vara obekanta med beslutet, eller kanske till och med ovilliga att låta ungdomar bo kvar. Trots att gode män hänvisar till regeringens beslut placeras ungdomar på Migrationsverkets anläggningsboende i stället för att kunna bo kvar och fortsätta sina studier. (Regeringskansliet 2017-06-30) 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/


Politiken för det civila samhället

”Målet med politiken är att underlätta för det civila samhället att fortsätta vara en viktig del i demokratin – att göra människor delaktiga och att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. (MUCF juli 2017)
https://www.mucf.se/politiken-det-civila-samhallet


 Åldersbedömningar -Aktuell statistik
”Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars, till en början i liten skala.  Här presenterar vi inkomna och skickade ärenden till och med den 31 juli 2017.”
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/

 


CURRICULUM VITAE

Migrationsminister, biträdande justitieminister Heléne Fritzon

JUSTITIEDEPARTEMENTET

http://www.regeringen.se/4a219e/contentassets/d302a6b7a1764416b0cc3fedf5a94efe/cv-helene-fritzon


Ekonomiska konsekvenser av inkorporering av barnkonventionen
”Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av de offentligfinansiella och samhällsekonomiska konsekvenserna av regeringens förslag till lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Analysen ska avse de ekonomiska konsekvenser som en inkorporering av den redan ratificerade konventionen kan medföra. Diarienummer: S2017/04186/FST.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/07/uppdrag-att-bedoma-ekonomiska-konsekvenser-av-inkorporering-av-barnkonventionen/


Asyl och Migration
”Förhandlingar om en ny asyl- och migrationspolitik pågår. Det finns ett kompromissförslag där enskilda EU-länder under vissa villkor ska kunna betala andra EU-länder att ta emot flyktingar från landets flyktingkvot men att alla måste i varierande grad ta emot asylsökande. ”(Europaportalen 2017-07-18)
https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migrationNytt uppdrag ska stärka kvinnors deltagande i Afghanistan
”Regeringen har idag fattat beslut om att ge Folke Bernadotteakademin i uppdrag att inkomma med underlag för att ta fram en ny strategi för fredsfrämjande insatser i Afghanistan för perioden 2017-2019. Fokus ska vara på kvinnors deltagande.” (Regeringskansliet 2017-07-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/07/nytt-uppdrag-ska-starka-kvinnors-deltagande-i-afghanistan/
Så har kommunerna klarat mottagandet av nyanlända 
 
Kommunernas ansträngningar har gett resultat. Merparten av Sveriges kommuner har klarat att ta emot de nyanlända som anvisades under förra året. Totalt är det nästan 20 000 personer. Av dem återstår just nu cirka 300 personer som efter kontakt med kommunen börjar skrivas ut till den mottagande kommun de blivit anvisade till. (Migrationsverket 2017-07-05)
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-07-05-Sa-har-kommunerna-klarat-mottagandet-av-nyanlanda.htmlTre månader av medicinska åldersbedömningar
Nu har Sverige för första gången ett system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rättsmedicinalverket har uppdraget och ansvaret för metodval och utförande. Här kan du ta del av statistik från den första tiden med det nya systemet. (Rättsmedicinalverket 2017-07-04)
https://www.rmv.se/aktuellt/det-visar-tre-manader-av-medicinska-aldersbedomningar/ 

 


Frågor och svar-ensamkommande som fyller 18 år.

(Regeringskansliet 2017-07-05)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/


Barnkonventionens väg mot svensk lag
Den 6 juli 2017 lämnar regeringen sitt förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag till lagrådet. Med lagen vill regeringen höja statusen för barnets rättigheter och stärka barnkonventionens ställning i svensk rätt. Regeringen vill göra barnkonventionen till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska ha stort genomslag i rättstillämpningen. (Socialdepartementet 2017-07-03)
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnets-rattigheter/barnkonventionens-vag-mot-svensk-lag/


Ledighet för semester eller vid sjukdom

Gode män/vårdnadshavare måste självklart kunna ta ledigt från uppdraget men idag finns det vissa hinder för det eftersom uppdraget är personligt och då uppdraget kan innebära akuta ställningstaganden måste en behörig god man alltid finnas till hands .Om du är förhindrad att utföra uppdraget på grund av  sjukdom eller semester bör du begära att bli entledigad så att överförmyndare/nämnd kan fatta beslut om att entlediga dig ochförordna en någon annan för uppdraget under din frånvaro.

Anledningen till detta är att det inte finns någon laglig möjlighet att förordna en ”tillfällig” god man. Dessutom kan inte en god man utfärda en fullmakt till någon annan med innebördatt denne får behörighet att företräda barnet. Du kan ju alltid återkomma till uppdraget efter semestern eller sjukdom och överförmyndare/nämnd kan då entlediga den gode man somförordnats under din frånvaro och i stället förordna dig igen som tidigare varit ställföreträdare.

Prata med överförmyndare om att du ska ha semester men vill fortsätta med uppdraget när du är tillbaka och hur du ska gå tillväga. Oftast kan det finnas möjlighet att komma överensom mer enkla och praktiska lösningar än ett entledigande. Men som sagt det måste bli med överförmyndarens godkännande och i alla händelser ska din huvudman, socialtjänsten och personal på boendet informeras.

_____________________________________________________________

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år
Regeringen och Vänsterpartiet är överens om att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten. Genom tillskottet kan kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. (Regeringskansliet 2017-06-30)

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/ensamkommande-unga-i-asylprocessen-ska-kunna-bo-kvar-i-kommunen-efter-att-de-fyller-18-ar/


 

 

 Socialtjänstens handläggning av familjehemsplacerade barn är fortfarande ett problemområde

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt socialtjänstens handläggning i samband med utredning av barn och familjehem samt deras arbete med uppföljning av barnens vård. I en rapport framkommer att detta fortfarande är ett problemområde. (IVO 2017-06-13)
http://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2017/socialtjanstens-handlaggning-av-familjehemsplacerade-barn-ar-fortfarande-ett-problemomrade/

______________________________________________________________

Anita Wickström ny vikarierande Barnombudsman

I dag utses Anita Wickström, chef för Linköpings tingsrätt, till ny vikarierande Barnombudsman. Hon efterträder Fredrik Malmberg som utsågs till generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i början av juni. (Socialdepartementet 2017-06-22)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/anita-wickstrom-ny-vikarierande-barnombudsman/

_____________________________________________________

Regeringen skärper lagstiftningen mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte

Regeringen har beslutat om en proposition med flera lagändringar som ytterligare stärker skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp av vuxna. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-skarper-lagstiftningen-mot-vuxnas-kontakter-med-barn-i-sexuellt-syfte/

_____________________________________________________________

 

En utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

Regeringen föreslår att möjligheten att utesluta en advokat ur advokatsamfundet utvidgas. Förslaget syftar till att säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/49f007/contentassets/7ff59a604ad74166922759337704522d/en-utvidgad-mojlighet-till-uteslutning-av-advokater-prop.-201617209

_____________________________________________________________

 

Utbildningsplikt för nyanlända

Enligt den migrationsöverenskommelse som slöts 2015 mellan regeringen och Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ska en utbildningsplikt ses över för personer som kommer till Sverige senare i livet och som inte uppnått grundskolekompetens. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/utbildningsplikt-for-nyanlanda/

____________________________________________________________________

 

Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt att avstå från att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren utan att Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd har avhjälpt brister i anställningsvillkoren som annars skulle leda till återkallelse. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/49edf6/contentassets/31a64a9ab36b41b1bc26cc0a622e4234/mojlighet-att-avsta-fran-aterkallelse-av-uppehallstillstand-nar-arbetsgivaren-sjalvmant-har-avhjalpt-brister-prop.-201617212

_____________________________________________________________________

 

Regeringens arbete för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser för ensamkommande barn och unga

Under de senaste åren har ett stort antal ensamkommande barn sökt sig till Sverige. De flickor och pojkar som kommer ensamma till Sverige har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. (Regeringskansliet 2017-06-27)
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/06/faktablad-regeringens-arbete-for-att-starka-socialtjanstens-och-halso--och-sjukvardens-insatser-for-ensamkommande-barn-och-unga/

_______________________________________________________________________

 

Uppdrag till Skolverket att hantera statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram

Regeringen satsar på att stärka introduktionsprogram vid utsatta gymnasieskolor. I vårändringsbudgeten för 2017 föreslog regeringen att 150 miljoner kronor ska avsättas för programmen. Nu har regeringen beslutat om villkoren för statsbidraget.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/uppdrag-till-skolverket-att-hantera-statsbidrag-for-gymnasieskolans-introduktionsprogram/

______________________________________________________

 

Fler människor än någonsin är på flykt

Fler än 65 miljoner människor är på flykt. Enligt färska siffror från FN:s flyktingorgan, UNHCR, kommer mer än hälften av alla flyktingar från tre länder – Syrien, Afghanistan och Sydsudan. 40 miljoner människor är internflyktingar. Under år 2016 tvingades 20 människor lämna sina hem varje minut, eller 28 300 människor varje dag. (Regeringskansliet 2017-06-20)
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/fler-manniskor-an-nagonsin-ar-pa-flykt/

 

Två konferenser hösten 2017
I  Stockholm anordnar MUCF en konfrens om Ungas sociala inkludering och delaktighet och i Helsingborg och Umeå anordnar Myndigheten för delaktighet, MFD, en konferens om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Se artikel


Ingen studentexamen för de allra flesta

Nyanlända elever har under en följd av år erbjudits en teoretisk inriktad utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och Skolverkets statistik visar att färre än 30 procent når målen  för utbildningen 

Ett flertal utredningar har gjorts över tid i syfte att förbättra utbildningen bland annat har Skolkommissionen, Gymnasieutredningen och nu senast utredningen, Fler Nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet, ID-nummer: SOU 2017:54, lämnat förslag som lett till förbättringar men inte inneburit att fler når målen vilket är en förlust för samhället och en tragedi för ungdomar.

Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister avfärdar särskilda yrkesutbildningar för nyanlända ungdomar utanför gymnasieskolan, som RGMV föreslagit men är positiv till RGMVs förslag om att svenskainlärningen kan ske vid sidan om yrkesutbildningen eller praktiken. (Ekot 2016-12-12)

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspxprogramid=83&grupp=11069&artikel=6575588http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6572584

http://www.regeringen.se/49c292/contentassets/07b765bfe914435eae8f5a4b64308821/fler-nyanlanda-elever-ska-uppna-behorighet-till-gymnasiet-sou-201754.pdf

http://lararnastidning.se/plan-for-nyanlanda-tonaringar-att-klara-skolan/


Åldersbedömningar-en lättnad för gode män

Rättsmedicinalverket har hittills i år utfärdat 591 rättsmedicinska utlåtanden 442 av dessa  bedöms utifrån utförd undersökning att den undersökta är 18 år eller äldre. För gode män som felaktigt förordnas för uppenbart vuxna personer är det en lättnad att bli entledigad från uppdraget och för personal och barn/unga på boenden att slippa utsättas för hot, trakasserier och i vissa fall övergrepp av vuxna som placerats på boenden för barn/unga.

 

RGMV anser att det är bra och nödvändigt med åldersbedömningar men i de fall ungdomar inte själva vet sin ålder, har uppmanats att lämna felaktiga uppgifter eller då att de är 18 år eller däromkringfinns det skäl att ta hänsyn till deras utsatta situation och ordna med säväl  särskilda boenden som utbildning för dem.

https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/


Statistik

Till och med dem 8 juni 2017 har 519 ensamkommande barn/unga från 46 olika stater registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 13-17 år och från Afghanistan 107, Marocko 90, Somalia 68, Syrien 43 och Irak 26. 

Utresta självmant till hemland 53 varav flertalet till Albanien 28 och Afghanistan 12. Till Dublinland 79 varav flertalet till Tyskland 30 och Danmark 17.

Beviljade  uppehållstillstånd under perioden var 2422 varav permanenta  2092 och tillfälliga 330.

Bifallsandel av totala antalet avgjorda ärenden Afghanistan 79%, Marocko 4 %, Somalia 76 %, Syrien 95 % och Irak 53 %.

 

Handläggningtiden är i juni 542 dagar och i snitt under året 497 dagar. Den 8 juni 2017 fanns 15 451 öppna asylärenden som gällde ensamkommande barn/unga. (Migrationsverket 2017-06-08)


En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. RMV skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin Gode man.

Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

Snart är det semestertider även för personal på Migrationsverket
Rekommendation: ta reda på när berörd handläggare ska ha semester och om det kommer att finnas någon ersättare!

 

Åldersbedömningar-en lättnad för gode män

Rättsmedicinalverket har hittills i år utfärdat 591 rättsmedicinska utlåtanden 442 av dessa  bedöms utifrån utförd undersökning att den undersökta är 18 år eller äldre. För gode män som felaktigt förordnas för uppenbart vuxna personer är det en lättnad att bli entledigad från uppdraget och för personal och barn/unga på boenden att slippa utsättas för hot, trakasserier och i vissa fall övergrepp av vuxna som placerats på boenden för barn/unga.

 

RGMV anser att det är bra och nödvändigt med åldersbedömningar men i de fall ungdomar inte själva vet sin ålder, har uppmanats att lämna felaktiga uppgifter eller då att de är 18 år eller däromkringfinns det skäl att ta hänsyn till deras utsatta situation och ordna med säväl  särskilda boenden som utbildning för dem.

https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/


Statistik

Till och med dem 8 juni 2017 har 519 ensamkommande barn/unga från 46 olika stater registrerats som asylsökande. Flertalet i åldern 13-17 år och från Afghanistan 107, Marocko 90, Somalia 68, Syrien 43 och Irak 26. 

Utresta självmant till hemland 53 varav flertalet till Albanien 28 och Afghanistan 12. Till Dublinland 79 varav flertalet till Tyskland 30 och Danmark 17.

Beviljade  uppehållstillstånd under perioden var 2422 varav permanenta  2092 och tillfälliga 330.

Bifallsandel av totala antalet avgjorda ärenden Afghanistan 79%, Marocko 4 %, Somalia 76 %, Syrien 95 % och Irak 53 %.

 

Handläggningtiden är i juni 542 dagar och i snitt under året 497 dagar. Den 8 juni 2017 fanns 15 451 öppna asylärenden som gällde ensamkommande barn/unga. (Migrationsverket 2017-06-08)


En god man måste följa med

Det har visat sig att ensamkommande barn/unga inte har fått göra röntgen på grund av att det har varit boendepersonal som har varit med barnet. RMV skriver tydligt på sin hemsida att barnet ska företrädas av sin Gode man.

Du som god man måste följa med till undersökningstillfällena och ta med giltig id-handling. Om du inte följer med kommer ingen undersökning att kunna göras.
https://www.rmv.se/berord/medicinsk-aldersbedomning/for-dig-som-god-man/

Snart är det semestertider även för personal på Migrationsverket
Rekommendation: ta reda på när berörd handläggare ska ha semester och om det kommer att finnas någon ersättare!

_________________________________________________________

Uppehållstillstånd för studier för alla ensamkommande ungdomar
Den kris som den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga gav upphov till hösten 2015 är långt ifrån över. Kraftfulla samordnade insatser och extraoridinära insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet, drogmissbruk, gängbildningar och drgmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar.

Utbildning, en tydlig kravbild, och  konkreta mål är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. Se artikel.


 

Tio frågor om längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier.
Maria Ferm (mp) svarar på frågor om regeringens förslag för att nyanlända ungdomar ska få stanna i Sverige medan de pluggar på gymnasiet
https://www.mp.se/just-nu/10-fragor-till-maria-ferm-om-forslag-om-langre-uppehallstillstand-gymnasiestudierUppehållstillstånd för gymnasiestudier-Hur funkar det
De nya reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå är mycket komplicerade, något som många remissinstanser har slagit ner på. FARR gör här ett försök att reda ut begreppen. På grund av missförstånd angående hur många som berörs av lagändringarna, har artikeln uppdaterats 17-05-10.
http://www.farr.se/sv/lag-a-praxis/aktuellt/1453-uppehallstillstand-foer-gymnasister-hur-funkar-det


Migrationsverkets information om uppehållstillstånd för gymnasiestudier
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Ensamkommande-barn.html


Till dig som fått tillfälligt uppehållstillstånd
Nöjen för stunden och att hänga med kompisar håller inte om målet är en utbildning som leder till arbete och permanent uppehållstillstånd. Målinriktade studier för framtiden några år framöver är vad som krävs. (se artikel)


SKL kommenterar de nya reglerna om uppehållstillstånd för vissa elever
"Det är Migrationsverket som kommer att pröva frågor om uppehållstillstånd enligt de nya reglerna. Men SKL får frågor kring reglernas innebörd och vilka konsekvenser de får för kommuner och landsting. Här gör vi ett försök att, utifrån lagtext och förarbeten, dels klargöra vilka som omfattas av de nya reglerna, dels svara på andra vanligt förekommande frågor."
https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/
utbildning/nyaregleromuppehallstillstandforstudier.12283.html


Angående psykisk ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk hos ensamkommande barn och unga och förslag tillåtgärder

Kraftfulla samordnade insatser krävs för att problematiken med ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa, kriminalitet och drogmissbruk inte ska eskalera och bli okontrollerbar. Utbildning, en tydlig kravbild, konkreta mål, bättre information, kompetenta gode män, och en nationell samordnare är några av de förslag RGMV för fram för att vända den negativa utvecklingen. Riksdagens beslut om förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier bedömer vi som mycket betydelsefullt i det syftet. (se artikel)


Riksdagen har bifallit Socialförsäkringsutskottets förslag om Ändrade regler för uppehållstillstånd för nyanlända som går i gymnasiet (SfU19)

Nyanlända ungdomar som går i gymnasiet och som sköter sina studier ska få möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd. Det innebär att de kan slutföra sin gymnasieutbildning även om deras tidigare tillstånd har upphört. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag

I dag väljer en del ungdomar att inte gå gymnasiet eftersom de inte vet om de kan avsluta sin skolgång. Avsikten med förslaget är att uppmuntra ungdomarna att studera och att de också ska känna trygghet i att de kan fullfölja studierna. Enligt regeringen är en gymnasieutbildning värdefull såväl för den enskilde som för den svenska arbetsmarknaden. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juni 2017.
https://data.riksdagen.se/fil/5F7FA285-71B1-4DB0-9315-FCF89898F519


Anmärkningsvärt
Den kaotiska situation som rådde  hösten 2015 har i vissa avseenden stabiliserats men förvärrats vad avser ungdomars psykiska hälsa och för gode män, anställda på Migrationsverket, inom socialtjänst, landsting  och boenden som sjukskrivet sig eller slutat sin anställning  på grund av stress och utbrändhet.

Regeringen satsar miljontals kronor för att komma till rätta med problematiken och samordnade insatser kan anses vara särskilt viktiga i ett krisläge. Men kommuner bedriver i stället en politik som gör att gode män slutar och SKL argumenterar  för att  gode män ska "avmönstras." 
Det är anmärkningsvärt att varken berörda kommuner eller SKL beaktar gode mäns viktiga roll och vad som sägs i Föräldrbalken eller FN:s Barnkonvention om vad som kan anses vara barns bästa vilket mycket väl kan vara en engagerad rättrådig god man.

  

 

Människohandel med barn och unga

Nu är filmen/utbildningen klar att gå ut till alla landets berörda myndigheter m fl. Åke Engman, RGMV länsombud i Uppsala har varit med och tagit fram filmen och medverkar även under kapitlet “god man”.

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

(NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet


 

BO kritiserar Migrationsverket i årsrapport till regeringen

Barnombudsmannen har lämnat över årsrapporten för år 2017 till barnminister Åsa Regnér. Temat är barn på flykt. I rapporten riktar BO kritik mot Migrationsverkets sätt att handlägga ärenden för barn i familj och ensamkommande barn. Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef, svarar på kritiken och betonar att för Migrationsverket går rättssäkerheten först.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20171/barnombudsmannen-lamnar-arets-rapport-till-regeringen/ 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2017/2017-03-24-Migrationsverket-svarar-pa-kritik-fran-Barnombudsmannen.html

 


 

 Överförmyndare/nämnd gjorde allvarliga misstag 

Under hösten 2015 kan kommuner ha förordnat olämpliga personer som gode män då lagstadgade kontroller av lämpligheten inte har genomförts. Kommuner har motiverat denna avsaknad av kontroller med att de har prioriterat ett snabbt förordnande för att asylprocessen ska kunna fortskrida och att barnen/ungdomarna snabbt ska kunna påbörja sin skolgång.

Enligt statistik från Länsstyrelsen fanns det år 2015 över 10 000 gode män för ensamkommande barn och unga. Hur många av dessa som har tillförordnats utan att lagstiftningen har följts är oklart. I värsta fall kan dock olämpliga gode män ha bidragit till att barn och unga inte fått det stöd som de har rätt till och att ge god man-kåren dåligt renomé. RGMV stöder självklart de kontroller som nu påbörjats i vissa kommuner med syfte att få bort olämpliga personer.

http://www.regeringen.se/contentassets/e8c195d35dea4c05a1c952f9b0b45f38/hela-sou-2017_12_webb_2.pdf

 


 Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga

”Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum om ensamkommande barn och unga inom myndigheten. Satsningen sträcker sig fram till år 2020, omfattar totalt 30 miljoner kronor och ska stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.” (Regeringskansliet 2017-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nationellt-kunskapscentrum-for-ensamkommande-barn-och-unga-inrattas/

 


Samordnade insatser saknas 
Sedan den 1 juli 2006 har kommun, landsting och Migrationsverket ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar. En väl fungerande samverkan, som bland annat uppmärksammar och vidtar åtgärder för att komma till rätta med psykisk ohälsa och kriminalitet, borde därför vara möjlig. Men några fruktbara, samordnade insatser görs inte. Vilka åtgärder Folkhälsomyndigheten – som har ett särskilt uppdrag att bygga upp, utveckla och samordna det nationella arbetet som syftar till att främja psykisk hälsa – vidtar är oklart.

 Något som försvårar en samverkan är givetvis den ansträngda situation som drabbat anställda vid Migrationsverket och socialtjänsten bland annat på grund av en väldigt hög arbetsbelastning. RGMV är således inte omedvetna om möjliga orsaker till utebliven samverkan och kan också ha viss förståelse för situationen. Men vi anser ändå att det är allvarligt att ansvariga myndigheter inte vidtar omedelbara insatser för att komma tillrätta med den ökade psykiska ohälsa och problematik som många gode män/tillförordnade vårdnadshavare ser, en problematik som dessvärre växer.

 

Justitiedepartementet

10333 Stockholm

 

 

2017-02-15 Ju2016/07656/L5

 

 

 

 

 

 

Människohandel med barn och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)

 

Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian. Vårt yttrande begränsar sig till 3.7.6 Människohandel med barn och 4.3.2 Brott
 mot person och konstaterar att vi inte har någon annan uppfattning än vad som framgår av utredningen.

Dock finns det anledning tillägga, att vad avser ensamkommande barn/unga är beredskapen för att bemöta människo handel, den idag tredje största brottslig heten i världen, näst efter narkotika handel-och vapenhandel, hos svenska myndigheter låg.

Migrationsverket uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället eller vid asylutredningen. Socialtjänsten som rutinmässigt genomför BBIC utredningar ställer inga frågor till ensamkommande barn/unga i saken. Det offentliga biträdet uppmärksammar inte heller frågan och gode män och vårdnadshavare saknar kunskap om handel med barn/unga.

Sedan 2010 har runt 58000 barn/unga registrerats som asylsökande. Ett okänt antal av dem har för svunnit spårlöst
.

Beredskapen hos myndigheter för att hjälpa utsatta barn/unga är som nämnts otillräcklig vilket får till följd att kriminella inte upptäcks, kan ställas till svars och att barn/unga råkar illa ut.

RGMV har uppfattningen att förutom en uppdaterad lagstiftning kan information och utbildning bidra till en bättre beredskap.

 

Johnny Samuelsson, ordf. Åke Engman, länsombud Uppsala

 

Back to Top