Protokoll Årsmötet 2017


Dagordning

1 Mötets öppnande

 

2 Mötets behörighet

Mötet förklarades vara behörigt utlyst

 

3 Val av mötets ordförande

Valdes Johny Samuelsson

 

4 Val av mötets sekreterare

Valdes Eva Wennberg

 

5 Godkännande av dagordning

Godländes dagordningen

 

6 Fastställande av röstlängd

Förelåg inget behov av ett sådant förfarande 

 

7 Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Valdes Göran Dreveborn och Ann-Helene Danielsson

 

8 Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksam          hetsåret

Föreliggande verksamhetsberättelse godkändes

 

9 Ekonomisk berättelse för det avslutade verksamhetsåret

Den ekonomiska verksamhetsberättelsen godkändes 

 

10 Revisorns berättelse för det avslutade verksamhetsåret

Föreningen har under verksamhetsåret saknat revisor

 

11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 

 

12 Val av styrelse

Styrelsen har utökats med en ledamot och en suppleant och ledmot  har ersatts, men är i övrigt intakt.

 

13 Val av valberedning

Nuvarande valberedning omvaldes

 

14 Val av revisor

Föreningens ekonomiska förhållande är mycket begränsade men styrelsen uppmanas ändå att rekrytera en revisor till föreningen

 

15 Val av kassör

Eva Wennverg har avsagt sig uppdraget som kassör men kvarstår som ledamot. Styrelen åläggs att rekrytera en ny kassör.

 

16 Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften bestämdes vara oförändrad, 100 kr, under verksamhetsåret 2017-2018

 

17 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

 

18 Verksamhets- och budgetplan för kommande verksamhetsår

Styrelsen åläggs att utarbeta verksamhets-och budgetplan för verksamhetsåret 2017-2018.

 

19 Övriga frågor

 

20 Mötets avslutande

 

 

Karlsborg 2017-09-24

 

Johnny Samuelsson, ordf.                  Eva Wennberg, sekr.

 

 

justeras                                               justeras

 

Göran Dreveborn                              Ann-Helene Danielsson

 


 


 

 

 

 

 karslborg

 

 

 

Konstituerande styrelsemöte 

 

Dagordning 


1 Mötets öppnande

 

2 Val av mötets ordförande

Valdes Johny Samuelsson

 

3 Val av mötets sekreterare

Valdes Eva Wennberg

 

4 Val av justerare

Valdes Göran Dreveborn och Ann-Helene Danielsson

 

5 Fastställande av styrelse

Till ordf. valdes Johnny Samuelsson och till 
vice orf. P-O Nygren

 

Sekreterare

Ingen sekreterare valdes

 

Kassör

Vakant

 

Ledamöter

Johnny Samuelsson, Karin Senter, P-O Nygren, Eva Wennberg, Ann-Helén Danielsson, Viveca Kittredge, Birgitta Målar

 

Suppleanter

Göran Dreveborn, Lena Mårtensson, Ann-Sofie Gothnell, Gunilla Öhman

 

Adjungerad ledamot

Advokat Linn Öst Nori

 

Valberedning

Christina (Kia) Hamnö och Margareta Åhlen

 

6 Talespersoner

Valdes P-O Nygren och Johnny Samuelsson

 

7 Firmatecknare 

Valdes P-O Nygren samt  kassör.

 

8 Två administratörer för Facebook

Valdes Ann-Helen Danielsson och Johnny Samuelsson

 

9  Program och verksamhet 2017-2018

 

Under verksamhetsåret 2017-2018 är RGMV huvudsakliga fokusområden:

 

Bättre förutsättningar för att uppdraget ska kunna utföras som lagstiftaren avsett samt rimliga villkor för gode män och vårdnadshavare avseende arvoden, ersättningar, försäkring och arbetsmiljö frågor. 

 

God man-jour för en rättsäker asylprövning, och en samordning mellan landets överförmyndare/nämnd för att barn/unga oavsett var de bor ska behandlas lika i överensstämmelse med  vad som anges i Barnkonventionen. 

 

Tillsyn och kvalitetskontroller skärps. De som förordnas som gode män ska vara professionella i meningen kompetenta, rättrådiga och i övrigt lämpliga. De som inte uppfyller de kraven eller kan ha förordnats utan lämplighets kontroller ska skiljas från uppdraget.

 

En anpassad skolgång för barn och unga möjliggör integration och goda framtidsutsikter. Utifrån principen om mänskliga rättigheter och jämlikhet avser RGMV att verka för ändamålsenliga utbildningar i Sverige och anordnande av mottagnings- och utbildnings center i Marocko och andra stater. 

 

En god man är en viktig länk mellan ensamkommande barn/unga och det svenska samhället. RGMV ser ett värde i att medborgare på ideell grund ges tillfälle att delta i utvecklingen av demokrati och vara delaktiga i samhällsbyggnaden. Viktigt är även att ensamkommande barn/unga inte endast möter myndighets personer, utan också det civila samhället. 

 

 

I övrigt avser föreningen att internt arbeta med rekrytering av nya medlemmar och att i det syftet tillsätta en kommitté. Möjligheter till att söka och ta emot föreningsbidrag ska övervägas. Länsombudens roll och uppgifter förtydligas och föreningens stadgar ses över.

 

 

 

Karlsborg 2017-09-24

 

 

Johny Samuelsson ordf.                         Eva Wennberg, sekr.

 

 

 

 

Justeras                                                   Justeras

 

 Göran Dreveborn                                  Ann-Helene Danielsson

Back to Top